Kolejność i czas załatwiania spraw

Sprawy wpływające do GOPS w Sierakowicach są przyjmowane i rozpatrywane zgodnie z  przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego oraz z przepisami szczególnymi regulującymi sposób załatwiania określonego rodzaju spraw.

 

Termin załatwienia sprawy biegnie od dnia złożenia ( wpływu ) podania (wniosku) do GOPS. Sprawy są załatwiane bez zbędnej zwłoki w oparciu o dowody przedstawione przez stronę łącznie z żądaniem wszczęcia postępowania lub w oparciu o fakty i dowody powszechnie znane albo znane z urzędu organowi, przed którym toczy się postępowanie, bądź możliwe do ustalenia na podstawie danych, którymi rozporządza organ.

 

W przypadku, gdy do rozstrzygnięcia sprawy potrzebne jest przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego, sprawa powinna być rozpatrzona nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawa szczególnie skomplikowana nie później niż w ciągu dwóch miesięcy ( termin ten ulegnie automatycznie przesunięciu z przyczyn niezależnych od GOPS, w przypadku  np. braku dokumentów, które strona ma obowiązek dostarczyć do GOPS; opóźnień innych organów, działania sił przyrody ).

 

Zaświadczenia powinny być wydawane bez zbędnej zwłoki , nie później jednak niż w  terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia.    O każdym przypadku nie załatwienia sprawy w terminie  GOPS  zawiadamia strony z podaniem  przyczyny  zwłoki  i wskazaniem nowego terminu załatwienia sprawy.

 

Na nie załatwienie sprawy w terminie określonym, stronie służy zażalenie do organu wyższego stopnia.

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Grzenkowicz Ewa
(2014-03-27 08:50:38)
Ostatnio zmodyfikował:
Grzenkowicz Ewa
(2016-03-25 09:53:28)