☰ Menu Prawe Menu ☰
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sierakowicach

Wtorek 28.09.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Aktualności

17.09.2021 r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że trwa nabór do uczestnictwa
w projekcie socjalnym „Edukacja i opieka w chorobie Alzheimera i innych formach demencji”

Działania podejmowane w ramach projektu skierowane będą do członków rodzin żyjących z osobami chorymi na Alzheimera lub inne formy demencji. Spotkanie szkoleniowe odbędzie się w październiku br. w którym uczestniczyć może 20 mieszkańców z terenu gminy Sierakowice. Podczas szkolenia uczestnicy zapoznają się z założeniami programu „Pozytywne podejście do opieki”. Bardzo przydatne wiadomości przekazane przez trenera dotyczyć będą m.in. zwrócenia uwagi na otoczenie chorego i dokonanie w nim niezbędnych zmian oraz nauki rozpoznawania, w jakim stadium choroby znajduje się podopieczny i zapewnienia mu wsparcia i właściwej opieki dostosowanej do jego możliwości. Ponadto uczestnicy poznają techniki wykorzystywane w różnych interakcjach z osobami cierpiącymi na choroby otępienne, podczas czynności opiekuńczych oraz terapeutycznych u osób z demencją, a także w kontakcie z osobami niewidomymi, niesłyszącymi, śpiącymi, z zaburzeniami psychicznymi oraz po udarze.

Szkolenie  obejmujące łącznie 8 godzin odbędzie się w dniach 7-8 października 2021 r. Osoby chętne do udziału w projekcie zapraszamy do kontaktu z pracownikiem GOPS w Sierakowicach, pok. 175, tel. 58 681 93 92. O zakwalifikowaniu do projektu decyduje kolejność zgłoszeń.

Zachęcamy do zgłaszania się do udziału w ww. projekcie.

Kierownik GOPS w Sierakowicach
              
 Ryszard Klajn

17.08.2021 r.

SZCZEPIMY SIĘ

Już w najbliższe dwa weekendy sierpnia 21 i 22 sierpnia oraz 28 i 29 sierpnia Kaszubskie Centrum Medyczne w Sierakowicach zaprasza na bezpłatne szczepienie przeciw COVID-19, bez wcześniejszej rejestracji. 
Szczepienie będzie można odbyć w godzinach 8:00 – 14:00.

Zaproszenie Kaszubskiego Centrum Medycznego w Sierakowicach na szczepienie przeciw COVID-19 w dniach 21, 22, 28 i 29 sierpnia 2021 r. w godzinach 8.00 - 14.00

10.08.2021 r.

Informacja 
dotycząca realizacji wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 - 2023 

Zgodnie z wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu ” na lata 2019-2023 rodzice, których dzieci uczęszczają do przedszkola, oddziału przedszkolnego, punktu przedszkolnego, żłobka, szkoły podstawowej mogą skorzystać w okresie od września 2021 r. do grudnia 2021 r. z pomocy w formie dożywiania dziecka (tj. zupa i/lub II danie).

W przypadku ubiegania się o ww. pomoc należy do dnia 8 września 2021 r.  złożyć wniosek wraz z dokumentacją potwierdzającą dochody członków rodziny za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku w siedzibie tut. Ośrodka.

Wnioski i dokumenty można dostarczyć osobiście lub poprzez pozostawienie ich w skrzynce podawczej znajdującej się przy wejściu do tut. Ośrodka – I piętro, bądź wysyłając za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub platformy e-puap (adres skrzynki ePUAP: /OPSSierakowice/SkrytkaESP).   

Pomoc będzie udzielana osobom spełniającym kryterium dochodowe w wysokości 792,00 zł netto na osobę w rodzinie po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego lub rozmowy telefonicznej z pracownikiem socjalnym.   

Jednocześnie mając na uwadze obecną sytuację epidemiologiczną w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców, w celu uzyskania szczegółowych informacji zachęcam do kontaktu telefonicznego: 58 681 93 92, 601 964 899 lub za pośrednictwem e-mail:  gops@gops.sierakowice.pl

Z poważaniem
Agnieszka Cichocka
z-ca kierownika 

17.06.2021 r.

OGŁOSZENIE 
o sprzedaży w trybie aukcji 
samochodu marki Renault Kangoo MR’03 E4

15.04.2021 r.

INFORMACJA

Zgodnie z zarządzeniem Kierownika z dnia 15 kwietnia 2021 r. podaje się do publicznej wiadomości, że dzień     12 maja 2021 r. (środa) ustalono dodatkowym dniem wolnym od pracy dla pracowników Działu Usług Opiekuńczych, zaś dla pozostałych pracowników zatrudnionych w ośrodku dzień ustalony indywidualnie z kierownikiem, w zamian za święto przypadające w dniu ustawowo wolnym od pracy tj. sobota 1 maja 2021 r. 

11.02.2021 r.

Ogłoszenie
Poszukujemy kandydata na opiekuna prawnego

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sierakowicach poszukuje kandydata  na opiekuna prawnego dla osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej.

Podstawa prawna:
Art. 3 pkt 5) lit. j) ustawy z dnia 17 maja 1990 roku o podziale zadań i kompetencji określonych w ustawach szczególnych pomiędzy organami gmin a organami administracji rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 1990 r. Nr 34, poz. 198 ze zm.), nakładają  na gminę, jako zadanie zlecone obowiązek wskazania kandydata na opiekuna prawnego. Obowiązek ten wynika z art. 149 § 3 i art. 162 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 roku, Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz. U.  z 2020 r. poz. 1359 ), zgodnie z którym,  w przypadku braku osób najbliższych, krewnych oraz innych osób, którym mogłaby być powierzona opieka nad osobą ubezwłasnowolnioną lub ubezwłasnowolnioną częściowo sąd opiekuńczy zwraca się o wskazanie osoby, której opieka mogłaby być powierzona, do właściwej jednostki organizacyjnej pomocy społecznej.

Do podstawowych zadań opiekuna prawnego należy:

 • reprezentowanie podopiecznego przed sądem, organami administracji publicznej oraz innymi instytucjami,
 • zarządzanie majątkiem podopiecznego,
 • sprawowanie opieki zgodnie z interesem podopiecznego i interesem społecznym,
 • sporządzanie sprawozdań do sądu z wykonanych działań w terminach określonych przez sąd.

Wymagania wobec kandydata:

 • posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
 • niepozbawiona praw publicznych
 • niepozbawiona władzy rodzicielskiej

Przydatne w sprawowaniu opieki prawnej są: komunikatywność, umiejętność załatwiania spraw w urzędach i placówkach służby zdrowia, samodzielność, zaangażowanie w realizację zadań, ogólna orientacja w problematyce niepełnosprawności i instytucjach wspierających osoby z niepełnosprawnościami.

 Za sprawowanie roli opiekuna na jego żądanie sąd może przyznać stosowne wynagrodzenie.

Osoby zainteresowane prosimy o składanie następujących dokumentów:

 1. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na pełnienie funkcji opiekuna prawnego.
 2. Oświadczenie o  niekaralności za przestępstwo  popełnione umyślnie.
 3. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw obywatelskich, niepozbawieniu władzy rodzicielskiej.
 4. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów kandydowania i rekrutacji.
 5. zgoda na przetwarzanie danych osobowych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane „rodo”) – dla potrzeb wskazania jako kandydata na opiekuna prawnego.

Osoby zainteresowane udziałem w rekrutacji prosimy  o składanie swojej aplikacji wraz z oświadczeniami w kopercie opatrzonej dopiskiem „Kandydat na opiekuna prawnego” osobiście do Ośrodka, pok. Nr 177 lub przesłać pocztą   na adres Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sierakowicach, 83-340 Sierakowice, ul. Lęborska 34 
Szczegółowych informacji na temat zadań opiekuna prawnego oraz procesu rekrutacji kandydatów udziela osobom zainteresowanym kierownik Ośrodka codziennie w godzinach 8.00 – 15.00 
Tel. do kontaktu: 58 681 92 44 lub 58 681 93 92

 

23.12.2020 r.

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2021
Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłosił nabór wniosków w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2021, który finansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla: 
– dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz 
– osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne.

Usługi asystenta w szczególności mogą polegać na pomocy asystenta w:
– wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne/ rozrywkowe/społeczne/sportowe),
– zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji,
– załatwianiu spraw urzędowych,
– nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami,
– korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy),
– wykonywaniu czynności dnia codziennego – w tym przez dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności – także w zaprowadzaniu i przyprowadzaniu ich do/z placówki oświatowej.
Limit godzin usług asystenta przypadających na 1 uczestnika programu wynosi nie więcej niż 60 godzin miesięcznie, a w przypadku dziecka niepełnosprawnego z ww. wskazaniami lub dorosłej osoby niepełnosprawnej w stopniu znacznym, których rodzice lub osoby spokrewnione pobierają świadczenie pielęgnacyjne (tj. zrezygnowali ze świadczenia pracy) wynosi nie więcej niż 30 godzin miesięcznie.

Uczestnik programu nie ponosi żadnej odpłatności.
Gmina Sierakowice zamierza ubiegać się o środki finansowe na realizację Programu.
Informacji o programie udziela Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sierakowicach, ul. Lęborska 34, tel. 58 681 93 92, tel. kom. 601 964 899, 601 964 806.
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej:
http://niepelnosprawni.gov.pl/a,1132,komunikat-o-ogloszeniu-programu-asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej-edycja-2021

23.12.2020 r.

Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021 
Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłosił nabór wniosków w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa – edycja 2021”, który finansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad: 
– dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, 
– osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi, 
poprzez możliwość udzielenia doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Program może być realizowany w trzech formach tj.: 
1)  świadczenia usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w: 

 1. miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej,
 2. ośrodku wsparcia,
 3. innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu, które otrzyma pozytywną opinię gminy/powiatu.

2) świadczenia usługi opieki wytchnieniowej, w ramach pobytu całodobowego w:

 1. ośrodku wsparcia,
 2. w ośrodku/placówce wpisanej do rejestru właściwego wojewody zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym,
 3. innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu, które otrzyma pozytywną opinię gminy/powiatu.

3) świadczenia usługi opieki wytchnieniowej poprzez zapewnienie członkom rodziny lub opiekunom sprawującym bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności/osobami z orzeczeniem równoważnym, możliwości skorzystania ze specjalistycznego poradnictwa (psychologicznego lub terapeutycznego) oraz wsparcia w zakresie nauki pielęgnacji/rehabilitacji/dietetyki.

Uczestnik programu nie ponosi żadnej odpłatności. 
Gmina Sierakowice zamierza ubiegać się o środki finansowe z przeznaczeniem na świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej. 
Informacji o programie udziela Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sierakowicach, ul. Lęborska 34, tel. 58 681 93 92, tel. kom. 601 964 899, 601 964 806. 
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej: 
http://niepelnosprawni.gov.pl/a,1134,komunikat-o-ogloszeniu-programu-opieka-wytchnieniowa-edycja-2021

07.12.2020 r.

AKCJA ŚWIĄTECZNA „PODZIEL SIĘ”

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sierakowicach zachęca mieszkańców gminy Sierakowice, do włączenia się w coroczną w Akcje Społeczną „PODZIEL SIĘ”. Jeśli chcesz pomóc osobom starszym, samotnym  i niepełnosprawnym, którzy znajdują się w trudnej sytuacji życiowej podziel się artykułami spożywczymi i słodyczami z potrzebującymi. W tym roku zapraszamy ludzi życzliwych, pragnących wesprzeć potrzebujących do siedziby ośrodka przy ulicy Lęborskiej 34 w Sierakowicach. W oznaczonym miejscu będzie można zostawić swój dar. 

Z wyrazami wdzięczności
za włączenie się w akcję pomocy
Kierownik GOPS
Ryszard Klajn

02.12.2020 r.

INFORMACJA

Zgodnie z zarządzeniem Kierownika z dnia 1 grudnia 2020 r. podaje się do publicznej wiadomości, że dzień 24 grudnia 2020 r. (czwartek) ustalono dodatkowym dniem wolnym od pracy w zamian za święto przypadające w dniu ustawowo wolnym od pracy tj. sobota 26 grudnia 2020 r. 

 

01.12.2020 r.

            Informacja
dotycząca realizacji wieloletniego rządowego programu
„Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 - 2023

            Zgodnie z wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu ” na lata 2019-2023, rodzice, których dzieci uczęszczają do przedszkola, oddziału przedszkolnego, punktu przedszkolnego, żłobka, szkoły podstawowej mogą skorzystać w okresie od stycznia 2021 r. do czerwca 2021 r. z pomocy w formie dożywiania dziecka (tj. zupa i/lub II danie).
W przypadku ubiegania się o ww. pomoc należy do dnia 17 grudnia 2020 r. złożyć wniosek wraz z dokumentacją potwierdzającą dochody członków rodziny za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku w siedzibie tut. Ośrodka.

W związku z występowaniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii i koniecznością podejmowania działań mających na celu przeciwdziałanie COVID-19, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wykonuje nadal większość zadań z ograniczeniem bezpośredniej obsługi klientów. Wnioski i dokumenty można dostarczyć poprzez pozostawienie ich w skrzynce podawczej znajdującej się przy wejściu do ośrodka – I piętro, bądź wysyłając za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub platformy e-puap (adres skrzynki ePUAP: /OPSSierakowice/SkrytkaESP).   

Pomoc będzie udzielana osobom spełniającym kryterium dochodowe w wysokości 792,00 zł netto na osobę w rodzinie po przeprowadzeniu rozmowy telefonicznej z pracownikiem socjalnym.  

Jednocześnie mając na uwadze obecną sytuację epidemiologiczną, w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców, w celu uzyskania szczegółowych informacji zachęcam do kontaktu telefonicznego: 58 681 93 92, 601 964 899 lub za pośrednictwem e-mail:  gops@gops.sierakowice.pl

Z poważaniem
Ryszard Klajn
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Sierakowicach

                                                                                         

13.11.2020 r.

Program „Wspieraj Seniora” w gminie Sierakowice

Realizatorem Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Wspieraj Seniora” na terenie gminy Sierakowice jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sierakowicach, ul. Lęborska 34, 83-340 Sierakowice, e-mail: gops@gops.sierakowice.pl, tel. 58 681 93 92, tel. kom. 601 964 899, 601 964 806.

Celem programu jest zapewnienie usługi wsparcia Seniorów w wieku 70 lat i więcej, którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu i nie są w stanie np. poprzez wsparcie rodziny zabezpieczyć sobie artykułów podstawowej potrzeby. Usługa wsparcia polega w szczególności na dostarczeniu zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej. Można również poprosić o pomoc np. w sprawach urzędowych – jeżeli ich zakres nie wymaga upoważnienia lub udostępniania danych wrażliwych. Koszty zakupów pokrywa Senior, natomiast pomoc w postaci usług, udzielana jest bezpłatnie.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach Program może dotyczyć również osób samotnych, niepełnosprawnych poniżej 70 roku życia. Szczególne sytuacje oznaczają brak możliwości zapewnienia niezbędnych potrzeb, wynikających ze stanu zdrowia oraz sytuacji rodzinnej i społecznej osoby. Ocena stanu sytuacji i udzielenia wsparcia osobie potrzebującej należy do decyzji ośrodka pomocy społecznej.

Z programu nie mogą korzystać osoby, które już otrzymują wsparcie w ramach usług opiekuńczych, czy specjalistycznych usług opiekuńczych.

W ramach Programu uruchomiona została ogólnopolska infolinia, Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów – 22 505 11 11, która działa od poniedziałku do niedzieli w godzinach 08:00-21:00.

W jaki sposób uzyskać wsparcie?

Krok 1. Osoba starsza w wieku 70 lat i więcej, która zdecyduje się pozostać w domu w związku z utrzymującym się stanem epidemii dzwoni na ogólnopolską infolinię uruchomioną w ramach programu Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów – 22 505 11 11.

Krok 2. Osoba przyjmująca zgłoszenie przekazuje prośbę o pomoc do ośrodka pomocy społecznej w danej gminie przez system Centralnej Aplikacji Statystycznej.

Krok 3. Pracownik ośrodka pomocy społecznej kontaktuje się telefonicznie z seniorem, podaje datę i godzinę zgłoszenia przez Seniora, weryfikuje zgłoszenie i ustala usługę wsparcia, która ma polegać w szczególności na dostarczeniu zakupów, zgodnie ze wskazanym zakresem, obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej. Następnie podaje dane osoby, która przyjdzie do Seniora w celu pomocy oraz datę.

Krok 4. Koszty zakupów pokrywa Senior
Senior przekazuje pieniądze przed dokonaniem zakupów. Zasady i sposób rozliczania ustala indywidualnie ośrodek pomocy społecznej, podczas pierwszego kontaktu.

Realizacja organizacji usługi przez GOPS w Sierakowicach odbywa się przez pięć dni w tygodniu, w godzinach pracy Ośrodka. Zgłoszenia, które wpływają  w weekendy przez system CAS rozpatrywane są od poniedziałku, a zgłoszenia po godzinach pracy GOPS realizowane są następnego dnia.

Mając na względzie powyższe apelujemy do Seniorów, aby zgłaszali się na ogólnopolską infolinię lub bezpośrednio do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sierakowicach tel. 58 681 93 92, tel. kom. 601 964 899, 601 964 806.

Jeżeli ktoś z państwa ma informacje o Seniorze, który takiego wsparcia by potrzebował, bardzo prosimy o informowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sierakowicach pod numerem telefonu tel. 58 681 93 92, tel. kom. 601 964 899, 601 964 806.

Program jest realizowany do 31 grudnia 2020 r.
 

Więcej informacji o programie na stronie internetowej Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów  https://wspierajseniora.pl/

 

13.11.2020 r.

APEL
DO SOŁTYSÓW I MIESZKAŃCÓW GMINY SIERAKOWICE

W związku z okresem zimowych chłodów zwracam się z prośbą do wszystkich sołtysów i mieszkańców gminy Sierakowice, aby podjęli współpracę z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Sierakowicach.

Okres zimowy ze względu na niskie temperatury jest okresem szczególnym, gdyż  stanowi zagrożenie dla zdrowia i życia osób bezdomnych, samotnych, starszych oraz niepełnosprawnych. Apelujemy do Państwa o przekazywanie nam informacji, które mogą przyczynić się do udzielenia szybkiej i niezbędnej pomocy osobom tego potrzebującym, aby uniknąć ludzkiej tragedii.

Wszelkie informacje można zgłaszać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sierakowicach przy ul. Lęborskiej 34 lub dzwonić pod numer telefonu 58 681-93-92. 

Ryszard Klajn
Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Sierakowicach

09.11.2020 r.

Plakat informujący o przypadającym w dniu 9 listopada Światowym Dniu Adopcji

9 listopada Światowy Dzień Adopcji

27.10.2020 r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sierakowicach poszukuje wolontariuszy do współpracy przy realizacji rządowego Programu „Wspieraj Seniora”.

Celem programu jest zapewnienie wsparcia (w szczególności robienie zakupów) osobom powyżej 70 roku życia, które w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu i nie są w stanie np. poprzez wsparcie rodziny zabezpieczyć sobie artykułów podstawowej potrzeby.

Osoby chętne do współpracy proszone są o zarejestrowanie swojej oferty w bazie wolontariuszy https://wspierajseniora.pl/Dla-wolontariusza/ . Po zarejestrowaniu prosimy oczekiwać na kontakt telefoniczny z GOPS.

Więcej informacji o programie: www.wspierajseniora.pl.

W GOPS w Sierakowicach informacji o programie udziela pani Agnieszka Cichocka,

tel. 58 684 60 31, e-mail agnieszkacichocka@gops.sierakowice.pl

 

 

4.09.2020 r.

Dyżury telefoniczne specjalistów dla mieszkańców gminy

Wszelkie zapytania dotyczące sytuacji kryzysowej:
Pani Anna Kuczkowska - od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 - 15.00  tel. 662 016 626

Pomoc psychologiczna:
Pani Aleksandra Hinca -  poniedziałek godz. 10.00 - 14.00;  czwartek godz. 13.00 - 19.00  tel. 507 752 485
Pani Anna Mucha - środa godz. 9.00 - 16.00;  piątek godz. 12.00 - 18.00  tel. 506 897 649

Doradztwo pedagogiczne:
Pani Danuta Morawska - poniedziałek 9.00 - 13.00  tel. 459 450 566
skype: danuta.morawska71
e-mail: danuska.morawska@wp.pl 

Poradnictwo rodzinne:
Pani Aleksandra Szczypior  - od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 14.00  tel. 503 697 434

 

 

26.08.2020 r.                                                                                   

            Informacja
dotycząca realizacji wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 - 2023

Zgodnie z wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu ” na lata 2019-2023, rodzice, których dzieci uczęszczają do przedszkola, oddziału przedszkolnego, punktu przedszkolnego, żłobka, szkoły podstawowej mogą skorzystać w okresie od września 2020 r. do grudnia 2020 r. z pomocy w formie dożywiania dziecka (tj. zupa i/lub II danie).

W przypadku ubiegania się o ww. pomoc należy złożyć wniosek wraz z dokumentacją potwierdzającą dochody członków rodziny za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku w siedzibie tut. Ośrodka.

W związku z występowaniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii i koniecznością podejmowania działań mających na celu przeciwdziałanie COVID-19, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wykonuje nadal większość zadań z ograniczeniem bezpośredniej obsługi klientów. Wnioski i dokumenty można dostarczyć poprzez pozostawienie ich w skrzynce podawczej znajdującej się przy wejściu do ośrodka – I piętro, bądź wysyłając za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub platformy e-puap (adres skrzynki ePUAP: /OPSSierakowice/SkrytkaESP).   

Pomoc będzie udzielana osobom spełniającym kryterium dochodowe w wysokości 792,00 zł netto na osobę w rodzinie po przeprowadzeniu rozmowy telefonicznej z pracownikiem socjalnym.  

Jednocześnie mając na uwadze obecną sytuację epidemiologiczną, w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców, w celu uzyskania szczegółowych informacji zachęcam do kontaktu telefonicznego: 58 681 93 92, 601 964 899 lub za pośrednictwem e-mail:  gops@gops.sierakowice.pl

 Z poważaniem
 Kierownik GOPS w Sierakowicach
 Ryszard Klajn

01.06.2020 r.

KOMUNIKAT

DOTYCZĄCY  FUNKCJONOWANIA

GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SIERAKOWICACH

 

W związku z występowaniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii i koniecznością podejmowania działań mających na celu przeciwdziałanie COVID-19, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sierakowicach wykonuje nadal większość zadań z ograniczeniem bezpośredniej obsługi  klientów.

1. W trosce o to aby załatwianie spraw odbywało się w sposób bezpieczny zarówno dla klientów jak i naszych pracowników,  proszę o ograniczenie wizyt w siedzibie GOPS w Sierakowicach do niezbędnego minimum. Wnioski i dokumenty  można  dostarczać poprzez pozostawienie ich w skrzynce podawczej znajdującej się przy wejściu do GOPS – I piętro, bądź wysyłając za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub platformy e-puap.

Adres skrzynki ePUAP: /OPSSierakowice/SkrytkaESP

2. Tylko w sprawach szczególnie uzasadnionych klienci (z wyjątkiem osób u których występują objawy gorączki, bólu gardła lub przeziębienia) przyjmowani są osobiście w siedzibie GOPS.

3.  Podczas wizyty w Ośrodku konieczne jest zachowanie niezbędnych środków bezpieczeństwa tj. zakładanie maseczki lub innego zabezpieczenia zakrywającego usta i nos,  używanie rękawiczek ochronnych lub dezynfekcja rąk oraz zachowanie bezpiecznej odległości od innej osoby.

4. Klienci zobowiązani są również do stosowania się do poleceń pracowników Ośrodka.

5. Pracownicy socjalni i specjaliści przestrzegając  wszystkich zalecanych  zasad bezpieczeństwa pracują w środowiskach tylko w niezbędnym zakresie.

Jednocześnie mając na uwadze obecną sytuację epidemiologiczną oraz w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców, w celu uzyskania informacji jak załatwić sprawę, zachęcam do kontaktu telefonicznego, tel.: 58 681 93 92, 58 681 92 44, 601 964 899 lub za pośrednictwem e-mail gops@gops.sierakowice.pl

Ryszard Klajn
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sierakowicach

 

27.05.2020 r.

logo Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym i Banku Żywności

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sierakowicach informuje, że planowana jest dystrybucja artykułów spożywczych w formie paczek żywnościowych w czerwcu 2020 r. dla beneficjentów zakwalifikowanych  do uczestnictwa w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, Podprogram 2019.

Wszystkie osoby posiadające skierowanie do otrzymania pomocy żywnościowej od pracowników socjalnych tut. ośrodka zostaną powiadomione telefonicznie lub osobiście o terminie i miejscu wydawania żywności.

 

 

07.05.2020 r.

logo Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym i Banku Żywności

INFORMACJA 

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sierakowicach informuje, że w ramach współpracy z Bankiem Żywności w Tczewie jest realizowany Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020.

Aktualizacja Wytycznych Instytucji Zarządzającej

 

03.04.2020 r.

KOMUNIKAT

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sierakowicach informuje, że w sprawach dotyczących procedury "Niebieskiej Karty" (przemoc w rodzinie) można uzyskać informacje od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 - 12.00   pod  nr  tel. 662 016 626  Osoba do kontaktu - członek Zespołu Interdyscyplinarnego Pani Anna Kuczkowska
(Poradnik - Osobisty Plan Awaryjny)

 

17.03.2020 r.

Uruchamiamy dyżury telefoniczne specjalistów dla mieszkańców gminy.

Wszelkie zapytania dotyczące sytuacji kryzysowej:
Pani Anna Kuczkowska - od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 - 15.00  tel. 662 016 626
Pomoc psychologiczna:
Pani Aleksandra Hinca -  poniedziałek godz. 10.00 - 14.00;  czwartek godz. 13.00 - 19.00  tel. 518 522 250
Pani Anna Mucha - środa godz. 9.00 - 16.00;  piątek godz. 12.00 - 18.00  tel. 506 897 649
Doradztwo pedagogiczne:
Pani Danuta Morawska - poniedziałek 9.00 - 13.00  skype: danuta.morawska71
e-mail: danuska.morawska@wp.pl 

 

 

12.03.2020 r.

INFORMACJA

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym i zarządzeniami związanymi z ograniczeniami rozprzestrzenianiu się koronawirusa, kierując się troską o dobro klientów, jak również pracowników
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sierakowicach
zwracamy się z prośbą o  
ograniczenie wizyt w GOPS do niezbędnego minimum.
W sprawach niecierpiących zwłoki prosimy  o kontaktowanie się   z pracownikiem socjalnym tel. pod numerem 58 681 93 92  
Wszelkie pytania można kierować również za pośrednictwem poczty elektronicznej: gops@gops.sierakowice.pl

 

12.03.2020 r.

INFORMACJA  DOTYCZĄCA
ZAGROŻENIA
   KORONAWIRUSEM

 

12.03.2020 r.

.

"Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2019-2020

Gmina Sierakowice informuje, że przystąpiła do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pn. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2019-2020 w całości finansowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.
Program adresowany jest do osób posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, które wymagają usług asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz w funkcjonowaniu w życiu społecznym.
Do zadań asystenta należeć będą m.in. pomoc w wyjściu, powrocie/dojazdach w wybranych przez uczestnika Programu miejsca (np. dom, praca, rehabilitacja, instytucje, placówki kulturalne i innych miejsc wskazanych przez uczestnika programu), a także pomoc w zakupach i w załatwieniu spraw urzędowych.
W czasie korzystania z usług asystenta nie mogą być świadczone usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r.  o pomocy społecznej (Dz. U z 2019 r. poz. 1507, z późn zm.).
Maksymalna liczba godzin usług asystent na jednego uczestnika Programu to 30 godzin miesięcznie.
Więcej informacji na stronie: https://www.gov.pl/web/rodzina/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-w-ramach-programu-asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej---edycja-2019-2020
Osoby zainteresowane usługą Asystenta prosimy o zgłaszanie się do Gminnego Ośrodek Pomocy Społecznej w Sierakowicach, ul. Lęborska 34, pok. 174, tel. 58 684 60 37.

 

06.03.2020 r.

logo Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym i Banku Żywności

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sierakowicach informuje, że planowana jest dystrybucja artykułów spożywczych w formie paczek żywnościowych w marcu 2020 r. dla beneficjentów zakwalifikowanych  do uczestnictwa w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, Podprogram 2019.

Wszystkie osoby posiadające skierowanie do otrzymania pomocy żywnościowej od pracowników socjalnych tut. ośrodka zostaną powiadomione telefonicznie lub osobiście o terminie i miejscu wydawania żywności.

 

07.02.2020 r.

Projekt socjalny
„BLIŻEJ SENIORA – spotkania dla seniorów”

W dniu 6 lutego 2020 r. o godzinie 14.00 w Sali Bieszczadna w Sierakowicach odbyło się uroczyste spotkanie dla seniorów  zwane „Dniem Seniora”. Na spotkanie zostali  zaproszeni seniorzy  w wieku powyżej 70 roku życia wraz z małżonkiem.  Na spotkanie przybyło ok. 300 osób.  Podczas spotkania o charakterze integracyjnym zapewniony został dla wszystkich uczestników gorący obiad oraz słodki poczęstunek z kawą. Seniorzy mieli okazje podziwiać występ artystyczny „Druga M. Show” w wykonaniu artysty z Warszawy. Ponadto mieli możliwość uczestniczenia w grach, zabawach i konkursach. Wszystkim uczestniczącym w imprezie życzenia złożył Wójt, a z pośród obecnych zostali wyłonieni najstarsi seniorzy i przekazano im kwiaty i upominki.  Następnie zaproszono wszystkich do zabawy tanecznej. 

Sala Bieszczadna - zaproszeni seniorzy

Sala Bieszczadna - zaproszeni seniorzy

Sala Bieszczadna - zabawa taneczna seniorów

 

14.01.2020 r.

logo Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym i Banku Żywności

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sierakowicach informuje, że planowana jest dystrybucja artykułów spożywczych w formie paczek żywnościowych w styczniu 2020 r. dla beneficjentów zakwalifikowanych  do uczestnictwa w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, Podprogram 2019.

Wszystkie osoby posiadające skierowanie do otrzymania pomocy żywnościowej od pracowników socjalnych tut. ośrodka zostaną powiadomione telefonicznie lub osobiście o terminie i miejscu wydawania żywności.

Ponadto GOPS informuje, że w dniu 16 stycznia 2020 r. o godz. 9.00 w Sierakowicach ul. Ks. Łosińskiego 1, odbędzie się szkolenie z zakresu zarządzania budżetem domowym w ramach działań towarzyszących realizowanych przez Bank Żywności. Zapraszamy wszystkie osoby objęte programem PO PŻ. Udział w kursie jest bezpłatny. Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sierakowicach przypomina o możliwości skorzystania z realizacji działań na rzecz włączenia społecznego dla wszystkich osób zakwalifikowanych do otrzymywania pomocy żywnościowej w ramach działań towarzyszących nie objętych dofinansowaniem z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020:
- realizujemy programy oraz zajęcia aktywizujące i inicjatywy na rzecz mieszkańców Gminy Sierakowice zmierzające do wyjścia z ubóstwa,
- organizujemy grupy wsparcia dla bezrobotnych, grupy osób współuzależnionych,
- zapewniamy wsparcie  pedagoga, specjalisty pracy z rodziną oraz specjalisty w zakresie pomocy ofiarom przemocy w rodzinie.

Telefon kontaktowy w sprawie uzgodnienia terminu wizyty: 058 684-60-45.
 Wszelkie aktualne informacje można uzyskać w tut. Ośrodku w godzinach przyjmowania interesantów przez pracowników socjalnych lub telefonicznie:  tel. 058 681-93-92 lub tel. 0 601-964-899.

  

09.01.2020 r.

logo Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym i Banku Żywności

 

POMOC ŻYWNOŚCIOWA

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sierakowicach informuje, że w ramach współpracy z Bankiem Żywności w Tczewie jest realizowany Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020. W ramach programu wydawana będzie żywność dla najuboższych mieszkańców gminy i prowadzone działania towarzyszące dla osób objętych tą formą pomocy m.in.: grupy wsparcia, program aktywizacyjny "BMW", wsparcie psychologa, pedagoga, specjalisty ds. rodziny.

 

09.01.2020 r.

.

„Opieka wytchnieniowa” w gminie Sierakowice

W 2019 r. Gmina Sierakowice realizowała Program Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pn. „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2019. Program skierowany był do dzieci i osób niepełnosprawnych, których członkowie rodzin lub opiekunowie wymagali wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu opieki oraz podniesienia swoich umiejętności i wiedzy w zakresie opieki nad tymi osobami.

Świadczenie usług opieki wytchnieniowej realizowane było w formie dziennego pobytu w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej. Usługami objęto 4 osoby niepełnosprawne w stopniu znacznym i na ich rzecz zrealizowano łącznie 720 godzin usług. Zarówno częstotliwość świadczenia usług, jak i ich zakres dostosowane były do rzeczywistych potrzeb osób niepełnosprawnych i ich rodzin. Na ten cel Gmina Sierakowice otrzymała dofinansowanie z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w łącznej wysokości 17 452,80 zł.

W związku z ogłoszeniem przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej planu wsparcia na 2020 r., w ramach którego przewidziana jest dalsza realizacja Programu, pn. „Opieka wytchnieniowa” zachęcamy, aby mieszkańcy gminy Sierakowice, zainteresowani tą formą wsparcia zgłaszali w terminie do dnia 24 stycznia 2020 r. taką potrzebę do pracowników socjalnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sierakowicach.

Zebrane informacje posłużą do ustalenia zapotrzebowania na tego typu usługę w roku 2020 i aplikowanie o środki finansowe na realizację Programu „Opieka wytchnieniowa”.

Szczegółowe informacje można uzyskać telefonicznie: tel. 58 684 60 39, oraz osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sierakowicach, ul. Lęborska 34, pok. 177 lub 185.

31.12.2019 r.

MIKOŁAJKI Z NASZEJ BAJKI

     W dniu 12 grudnia 2019 r. po raz kolejny grupa 50 dzieci uczestniczyła w zabawie mikołajkowej zorganizowanej przez pracowników socjalnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sierakowicach, w ramach projektu socjalnego „Mikołajki z Naszej Bajki” we współpracy z Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych w Sierakowicach. Zabawa odbyła się w sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych  w Sierakowicach. Dzieci  miały okazję spędzić miło popołudnie, które obfitowało w moc wrażeń. Na początku spotkania każde dziecko otrzymało czapkę mikołajową,  a w przerwie mogło skorzystać  z przygotowanego poczęstunku. Dzieci aktywnie spędziły czas biorąc udział w konkursach zręcznościowych,  zabawach taneczno - ruchowych oraz zabawach z pomocnikami św. Mikołaja: z elfami, reniferem, aniołem i Panią Mikołajową. Uczestnicy poprzez zabawę mieli możliwość rozwijać  umiejętności nawiązywania kontaktów interpersonalnych oraz utrwalić i pogłębić swoją wiedzę na temat obyczajów i tradycji bożonarodzeniowych. Było dużo śmiechu i mnóstwo pozytywnej energii. Największą atrakcją dla dzieci był Święty Mikołaj, który osobiście wręczał świąteczną paczkę, w której znajdowały się m.in. gry edukacyjne, zestawy kreatywne, zabawki oraz słodkości.

    Projekt został zrealizowany  przy wsparciu wolontariuszy działających przy ZSP w Sierakowicach oraz GOPS w Sierakowicach. Pracownicy socjalni Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sierakowicach dziękują wszystkim osobom zaangażowanym w zabawę mikołajkową, dzięki której dzieci mogły poczuć magię świąt.                                                                                      

                                                                                                       Zespół projektowy GOPS w Sierakowicach

Zabawa dzieci w kółku

Wspólne zdjęcie dzieci uczestniczących w zabawie

16.12.2019 r.

Uprzejmie informuję, że w dniu 24 grudnia 2019 roku w Wigilię

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

czynny będzie w godzinach od 7.30 do 12.00

 

Kierownik GOPS

Ryszard Klajn

 

02.12.2019 r.

        Informacja
dotycząca realizacji wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 - 2023

Zgodnie z wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu ” na lata 2019-2023 rodzice, których dzieci uczęszczają do przedszkola, oddziału przedszkolnego, punktu przedszkolnego, żłobka, szkoły podstawowej mogą skorzystać w okresie od stycznia 2020 r. do czerwca 2020 r. z pomocy w formie dożywiania dziecka (zupa i II danie).
W przypadku ubiegania się o ww. pomoc należy złożyć wniosek w tut. ośrodku do dnia 13 grudnia 2019 r. wraz z dokumentacją potwierdzającą dochody członków rodziny za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku. Pomoc będzie udzielana po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego osobom spełniającym kryterium dochodowe w wysokości 792,00 zł netto na osobę w rodzinie.
Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie tut. ośrodka.     

                                                                                            Z poważaniem
                                                                                                                                                                                                                                                  Ryszard Klajn 

Godziny przyjęć interesantów przez pracowników socjalnych w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ulicy Lęborskiej 34:
- poniedziałek, środa, czwartek, piątek od 7.30 do 10.00
- wtorek od 14.00 do 16.00 
                                                                                                    

21.11.2019 r.

APEL
DO SOŁTYSÓW I MIESZKAŃCÓW GMINY SIERAKOWICE

W związku z okresem zimowych chłodów zwracam się z prośbą do wszystkich sołtysów i mieszkańców gminy Sierakowice, aby podjęli współpracę z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Sierakowicach.Okres zimowy ze względu na niskie temperatury jest okresem szczególnym, gdyż  stanowi zagrożenie dla zdrowia i życia osób bezdomnych, samotnych, starszych oraz niepełnosprawnych. Apelujemy do Państwa o przekazywanie nam informacji, które mogą przyczynić  się do udzielenia szybkiej i niezbędnej pomocy osobom tego potrzebującym, aby uniknąć ludzkiej tragedii.

Wszelkie informacje można zgłaszać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sierakowicach przy ul. Lęborskiej 34 lub dzwonić pod numer telefonu 58 681-93-92.

Ryszard Klajn
Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Sierakowicach

 

 

04.09.2019 r.

logo Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym i Banku Żywności

INFORMACJA 
z Banku Żywności

Bank Żywności w Tczewie przesłał informacje dotyczącą opóźnienia w rozpoczęciu przystąpienia do programu  dystrybucji żywności unijnej PO PŻ Podprogram 2019 

 

 

30.08.2019 r.

INFORMACJA

Gmina Sierakowice przystąpiła do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pn. "Opieka wytchnieniowa"  - edycja 2019.

27.08.2019 r.

INFORMACJA

dotycząca realizacji wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023

26.06.2019 r.

INFORMACJA

Ze względu na utrzymujące się upały i prognozy pogody, które wskazują na wzrost temperatury powietrza, tut. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej będzie czynny w dniu 26.06. 2019 r. do godz. 14.30

Zarządzenie Kierownika Nr 10/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r.

 

11.06.2019 r.

INFORMACJA

Ze względu na utrzymujące się upały i prognozy pogody, które wskazują na wzrost temperatury powietrza, tut. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej będzie czynny w dniu 11.06. 2019 r. do godz. 15.00 oraz 12.06.2019 r. do godz.14.30.

Zarządzenie Kierownika Nr 8/2019 z dnia 11 czerwca 2019 r.

12.04.2019 r.

Projekt socjalny „Grupa wsparcia dla osób bezrobotnych”
na lata 2018-2020


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że w IV. 2019 r. zakończona została pierwsza edycja rozpoczęta w 2018 r. warsztatów dla osób bezrobotnych  w ramach projektu socjalnego „Grupa wsparcia dla osób bezrobotnych”. Zajęcia skierowane były do osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. Podczas spotkań uczestnicy mieli możliwość nabycia umiejętności z zakresu przygotowania dokumentów aplikacyjnych, a także technik autoprezentacji potrzebnych podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Spotkania warsztatowe grupy wsparcia służyły pobudzeniu aktywności społecznej i zawodowej, wzmocnieniu poczucia własnej wartości, pokazaniu nowych, lepszych perspektyw, dostrzeżenie których powinno pomóc w podniesieniu standardów życia beneficjentów, a także wyrównaniu szans na rynku pracy.

W chwili obecnej rozpoczęła się rekrutacja do kolejnej edycji projektu i trwać będzie do 20 września 2019 r. Szczegółowe informacje w tej sprawie można uzyskać w GOPS  w Sierakowicach, w pokoju nr 183, tel. 58 681-65-91. O zakwalifikowaniu do projektu decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Koordynator projektu
Renata Kuczkowska

 

05.04.2019 r.

Projekt socjalny „Karteluszka dla serduszka”

W dniu 26.03.2019 r. w Domu Katolickim w Sierakowicach zrealizowano projekt socjalny „Karteluszka dla serduszka”. Pomysłodawcą przedsięwzięcia był Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej        w Sierakowicach, pomocy w jego realizacji udzielili wolontariusze z klas 0-3 ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Sierakowicach, wolontariusze Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych  a w Sierakowicach a także działający przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sierakowicach.      
Dzieci w wieku 7-15 lat, z terenu gminy Sierakowice przy pomocy wolontariuszy tworzyły kartki wielkanocne dla seniorów, osób borykających się z samotnością, chorobami bądź niepełnosprawnością. Podczas warsztatów uczestnicy mogli pobudzić  i rozwijać swoją aktywność twórczą a także mogli wykazać się kreatywnością.
Taki symboliczny gest na pewno pobudził dzieci do refleksji, zwiększył wrażliwość  na osoby starsze i niepełnosprawne. Dzieci miały możliwość integrowania się w atmosferze wzajemnego szacunku. Efekt prac uczestników był bardzo owocny. Kartki były bardzo ładne i cieszyły oko oglądających.
Nieoceniona okazała się pomoc wolontariuszy i ich opiekunów. Mamy nadzieję, że kolorowe kartki i kilka ciepłych słów sprawi radość i wyzwoli uśmiech na twarzach odbiorców. Podczas zajęć dzieci mogły odkryć, że ich praca i zaangażowanie mogą sprawić, radość i wzrost poczucia wartości osoby obdarowanej.

Dziękujemy wszystkim, którzy zaangażowali się i włączyli w realizację poszczególnych zadań projektu socjalnego.

                                                                                   Zespół projektowy GOPS w Sierakowicach

 

Przedstawione kartki świąteczne wykonane przez dzieci

Troje dzieci przedstawia swoje kartki świąteczne

Uczestnicy podczas wykonywania kartek świątecznych

Uczestnicy podczas wykonywania kartek świątecznych

Uczestnicy podczas wykonywania kartek świątecznych

 

20.03.2019 r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że trwa nabór do uczestnictwa
w projekcie socjalnym „Edukacja i opieka w chorobie Alzheimera
i innych formach demencji”

                          Działania podejmowane w ramach projektu skierowane są do członków rodzin żyjących z osobami chorymi na Alzheimera lub inne formy demencji. W ramach realizacji zadania zostaną zorganizowane dwa spotkania szkoleniowe. Zakłada się przeszkolenie 25 osób w każdej edycji. Uczestnicy dzięki prowadzonej edukacji uzyskają wiedzę z zakresu psychologii oraz radzenia sobie w sytuacji długotrwałej opieki nad osobami żyjącymi z demencją. Ponadto będą mogli doskonalić swoje umiejętności w zakresie radzenia sobie z zachowaniami chorych. Zakłada się, że dzięki uczestnictwu w spotkaniach nastąpi również integracja opiekunów oraz wymiana doświadczeń, co w przyszłości zapobiegnie ich izolacji społecznej będącej wynikiem ciągłej opieki nad chorym. Wykorzystanie zdobytej wiedzy i umiejętności w opiece przyczyni się do poprawy jakości życia osoby żyjącej z demencją, a także jej rodziny i bliskich.

O zakwalifikowaniu do projektu decydować będzie kolejność zgłoszeń. Rekrutacja do pierwszej edycji szkolenia trwa do 29.03.2019 r., natomiast rekrutacja do drugiej edycji do 30.08.2019 r. Szczegółowe informacje w tej sprawie można uzyskać w GOPS w Sierakowicach, w pokoju nr 177, tel. 58 684 60 39.

Zachęcamy do zgłaszania się do udziału w ww. projekcie.

 

                                                                            Kierownik
                                                                  GOPS w Sierakowicach
                                                                          Ryszard Klajn

 

11.03.2019 r.

logo Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym

Bank Żywności w Tczewie zaprasza na szkolenie
NIEMARNOWANIA ŻYWNOŚCI, DIETETYCZNE, KULINARNE
które odbędzie się dnia 14 marca 2019 r. o godz. 9.00
w Sierakowicach ul. Ks. Łosińskiego 1. 

 

08.03.2019 r.

logo Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sierakowicach informuje,  że planowana jest dystrybucja artykułów spożywczych w formie paczek żywnościowych w marcu i kwietniu 2019 r. dla beneficjentów zakwalifikowanych do uczestnictwa w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, Podprogram 2018. 

Wszystkie osoby posiadające skierowanie do otrzymania pomocy żywnościowej od pracowników socjalnych tut. ośrodka zostaną powiadomione telefonicznie lub osobiście o terminie i miejscu wydawania żywności.

 

15.01.2019 r.

logo Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sierakowicach informuje,  że planowana jest dystrybucja artykułów spożywczych w formie paczek żywnościowych w styczniu 2019 r. dla beneficjentów zakwalifikowanych do uczestnictwa w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, Podprogram 2018. 

Wszystkie osoby posiadające skierowanie do otrzymania pomocy żywnościowej od pracowników socjalnych tut. ośrodka zostaną powiadomione telefonicznie lub osobiście o terminie i miejscu wydawania żywności.

 

 

04.01.2019 r.

PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

Sierakowice ul. Ks. B. Łosińskiego 1

Punkt jest otwarty w godzinach:
poniedziałek w godzinach 8.00 – 12.00
wtorek w godzinach 8.00 – 12.00
środa w godzinach 8.00 – 12.00
czwartek w godzinach 11.00 – 15.00
piątek w godzinach 11.00 – 15.00

Porad prawnych w punkcie udziela:  Pan Michał Gabriel - Adwokat

Telefon kontaktowy
tel. 609 180 637

Telefon w punkcie działa jedynie w godzinach jego otwarcia.

SZCZEGÓŁY:
https://www.sierakowice.pl/strona-129-punkt_nieodplatnej_pomocy_prawnej.html

 

 

Wytworzył:
Ewa Grzenkowicz
Udostępnił:
Grzenkowicz Ewa
(2005-04-13 13:59:29)
Ostatnio zmodyfikował:
Grzenkowicz Ewa
(2021-09-17 14:00:41)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 532791