Program "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2023

flaga i godło Polski

„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2023

Gmina Sierakowice po raz kolejny przystąpiła do realizacji programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pt. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”  - edycja 2023, który w całości finansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego. Realizatorem zadania na terenie naszej gminy jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sierakowicach. Na realizację ww. zadania gmina pozyskała dofinansowanie w wysokości 506 919, 60 zł

Głównym celem programu jest wprowadzenie usług asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym dla:

 1. dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz 
 2. osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne.

Dodatkowym założeniem jest, aby minimum 70% uczestników Programu stanowiły osoby wymagające wysokiego poziomu wsparcia, w tym osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi i trudnościami związanymi z mobilnością i komunikacją.

Zgodnie z założeniami, Program ten ma ograniczyć skutki niepełnosprawności oraz aktywizować osoby niepełnosprawne, przeciwdziałać ich dyskryminacji czy też wykluczeniu społecznemu.

Poza tym co wskazano powyżej usługi asystenta w szczególności mogą polegać na pomocy asystenta w:

 • wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce;
 • załatwianiu spraw urzędowych;
 • korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galeria sztuki, wystawa);
 • zaprowadzaniu i odebraniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej.

Limit godzin usług asystenta przypadających na 1 uczestnika programu wynosi nie więcej niż:

 1. 840 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną;
 2. 720 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności;
 3. 480 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie
  o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną;
 4. 360 godzin rocznie dla: osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie
  o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz dzieci do 16 r.ż. z orzeczeniem
  o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i
   edukacji.

W godzinach realizacji usług asystenta nie mogą być świadczone usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 ze zm.), usługi finansowane z Funduszu Solidarnościowego lub usługi obejmujące analogiczne wsparcie finansowane z innych źródeł.

Więcej informacji na stronie: asystent osobisty osoby niepelnosprawnej - edycja 2023

Szczegółowych informacji na temat Programu udzielają pracownicy socjalni w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sierakowicach, ul. Lęborska 34, tel. 58 681 93 92

Wytworzył:
Agnieszka Cichocka
(2023-03-06)
Udostępnił:
Grzenkowicz Ewa
(2023-03-07 09:41:58)
Ostatnio zmodyfikował:
Grzenkowicz Ewa
(2023-03-07 10:05:47)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki