Dostęp do Informacji Publicznej

Prawo dostępu do informacji publicznej   reguluje :

1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997r.
2. Ustawa z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej
3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007r. w  sprawie Biuletynu  Informacji  Publicznej 

Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, każda informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu w trybie i na zasadach określonych w ustawie. Będzie to zatem informacja o działalności organów władz publicznych i innych podmiotów w zakresie, w jakim wykonują zadania publiczne, pełnią funkcje publiczne bądź gospodarują mieniem komunalnym lub majątkiem Skarbu Państwa. Udostępnieniu podlega m.in. informacja o polityce wewnętrznej i zewnętrznej, podmiotach zobowiązanych do udostępnienia informacji publicznej i zasadach ich funkcjonowania, danych publicznych oraz majątku publicznym.

Prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienie do:
1. uzyskania informacji publicznej , w tym informacji przetworzonej,
2. wglądu do dokumentów urzędowych,

Gminny  Ośrodek Pomocy Społecznej w Sierakowicach  zwanym dalej GOPS  udostępnia informacje publiczne poprzez:

  • ogłaszanie w internetowym Biuletynie Informacji Publicznej,
  • udostępnianie na wniosek osoby zainteresowanej,
  • wyłożenie lub wywieszenie w powszechnie dostępnym miejscu.
     

Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych.

W sytuacji, gdy istnieje ustawa szczegółowa określająca odmienne zasady i tryb dostępu do informacji publicznej, przepisy tej innej ustawy mają pierwszeństwo przed przepisami ustawy o dostępie do informacji publicznej.

Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy. Ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji, oraz przypadku, gdy osoba fizyczna lub przedsiębiorca rezygnują z przysługującego im prawa.

W przypadku, gdy wnioskodawca zwraca się z wnioskiem o udostępnienie informacji, które nie zostaną zakwalifikowane jako informacje publiczne, podmiot zobowiązany do udostępnienia powiadamia wnoszącego, iż jego wniosek nie znajduje podstaw w przepisach prawa. W tej sytuacji nie mają zastosowania przepisy o odmowie udostępnienia informacji publicznej, a więc nie stosuje się formy decyzji administracyjnej, a jedynie informuje się wnioskodawcę o niniejszym fakcie w zwykłej formie korespondencyjnej.

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek.

Szczegółowe informacje dotyczące udostępniania informacji publicznej na wniosek znajdują się  w zakładce „ Dostęp do Informacji Publicznej nie udostępnianej w BIP”

W celu  właściwego udostępniania informacji przyjęty został Regulamin udostępniania informacji publicznej w GOPS Sierakowice.

załączniki

ustawa o dostępie do informacji publicznej

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Grzenkowicz Ewa
(2014-04-22 12:16:02)
Ostatnio zmodyfikował:
Grzenkowicz Ewa
(2021-06-01 10:59:44)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki