Aktualności

16.02.2024 r.

flaga i godło Polski

„Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” - edycja 2024

Gmina Sierakowice po raz kolejny przystąpiła do realizacji programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pt. „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością”  - edycja 2024, który w całości finansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego. Realizatorem zadania na terenie naszej gminy jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sierakowicach. Na realizację ww. zadania gmina pozyskała dofinansowanie w wysokości 1 108 332 zł  dalej

 


 

04.12.2023 r.

Informacja 
dotycząca realizacji wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 - 2028 


Zgodnie z wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu ” na lata 2024-2028 rodzice, których dzieci uczęszczają do przedszkola, oddziału przedszkolnego, punktu przedszkolnego, żłobka, szkoły podstawowej mogą skorzystać w okresie od stycznia 2024 r. do czerwca 2024 r. z pomocy w formie dożywiania dziecka (tj. zupa i/lub II danie). 
W przypadku ubiegania się o ww. pomoc należy złożyć wniosek wraz z dokumentacją potwierdzającą dochody członków rodziny za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku w siedzibie tut. Ośrodka w okresie od dnia 11 grudnia do dnia 19 grudnia 2023 r.  Wnioski i dokumenty można dostarczyć osobiście lub wysyłając za pośrednictwem poczty tradycyjnej bądź platformy e-puap (adres skrzynki ePUAP: /OPSSierakowice/SkrytkaESP). Pomoc będzie udzielana osobom spełniającym kryterium dochodowe w wysokości 1200,00 zł netto na osobę w rodzinie po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego. 
W  celu  uzyskania  szczegółowych  informacji  zachęcam  do  kontaktu  telefonicznego:   58 681  93  92,  601 964 899  lub  za  pośrednictwem  e-mail:  gops@gops.sierakowice.pl

Z poważaniem
kierownik GOPS
Ryszard Klajn

                                                                                      

07.11.2023 r.

flaga i godło Polski

Nabór wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sierakowicach informuje, że Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiło nabór wniosków do programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024. 
Głównym celem programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

 1. dziećmi do ukończenia 16. roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności lub
 2. osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:
 • orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
 • orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z art. 5
  i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, z późn. zm.)

poprzez umożliwienie uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej, tj. odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad osobą z niepełnosprawnością przez zapewnienie czasowego zastępstwa w tym zakresie. Dzięki temu wsparciu, osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki nad osobą z niepełnosprawnością dysponować będą czasem, który mogą przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw życiowych.

Usługi opieki wytchnieniowej mogą służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby z niepełnosprawnością w sytuacji, gdy członkowie rodzin lub opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.

Program finansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego i na jego realizację Minister Rodziny i Polityki Społecznej przeznaczył kwotę 190 000 000,00 zł.

Poniżej terminy naboru wniosków w ramach Programu:

 1. Gmina/powiat składa wniosek wraz z załącznikami do wniosku do właściwego wojewody za pośrednictwem Generatora Funduszu Solidarnościowego dostępnego na stronie internetowej bfs.mrips.gov.pl, w terminie od dnia 30 października 2023 r. do dnia 16 listopada 2023 r.
 2. Wojewoda, po weryfikacji wniosków złożonych przez gminy/powiaty, sporządza listę rekomendowanych wniosków do finansowania w ramach Programu i przekazuje ją do Ministra wraz z informacją wojewody dotyczącą środków finansowych z Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024, w terminie do dnia 1 grudnia 2023 r.
 3. Minister zatwierdza zbiorczą listę rekomendowanych wniosków w terminie 30 dni od dnia przekazania Ministrowi wszystkich list rekomendowanych wniosków wojewodów.

Więcej informacji o programie znajdą Państwo pod adresem:  
nabor wnioskow w ramach programu resortowego ministra rodziny i polityki spolecznej Opieka Wytchnieniowa dla jednostek samorzadu terytorialnego-edycja 2024 

Osoby zainteresowane otrzymaniem wsparcia w ramach Programu proszone są o osobisty kontakt z pracownikami socjalnymi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sierakowicach, ul. Lęborska 34, bądź telefoniczny pod nr  58 681 93 92.

 

 

03.10.2023 r.

APEL
DO SOŁTYSÓW I MIESZKAŃCÓW GMINY SIERAKOWICE 

W związku z okresem zimowych chłodów zwracam się z prośbą do wszystkich sołtysów i mieszkańców gminy Sierakowice, aby podjęli współpracę z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Sierakowicach. Okres zimowy ze względu na niskie temperatury jest okresem szczególnym, gdyż  stanowi zagrożenie dla zdrowia i życia osób bezdomnych, samotnych, starszych oraz niepełnosprawnych. Apelujemy do Państwa o przekazywanie nam informacji, które mogą przyczynić się do udzielenia szybkiej i niezbędnej pomocy osobom tego potrzebującym, aby uniknąć ludzkiej tragedii.  
Wszelkie informacje można zgłaszać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sierakowicach przy ul. Lęborskiej 34 lub dzwonić pod numer telefonu 58 681-93-92. 

Ryszard Klajn 
Kierownik 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Sierakowicach

 

03.10.2023 r.

INFORMACJA

Zgodnie z zarządzeniem Kierownika z dnia 30 października 2023 r. podaje się do publicznej wiadomości, że dzień  15 listopada 2023 r. (środa) ustalono dodatkowym dniem wolnym od pracy dla pracowników Działu Usług Opiekuńczych, zaś dla pozostałych pracowników zatrudnionych w Ośrodku dzień ustalony indywidualnie z kierownikiem, w zamian za święto przypadające w dniu ustawowo wolnym od pracy tj. sobota 11 listopada 2023r. 

21.09.2023 r.

flaga i godło Polski

Projekt „Lepiej zapobiegać niż leczyć” aktywizacja młodzieży w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sierakowicach przystąpił do realizacji projektu pt.: „Lepiej zapobiegać niż leczyć” aktywizacja młodzieży w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, współfinansowanego ze środków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej oraz z budżetu Gminy Sierakowice w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”. Na realizację projektu Gmina Sierakowice otrzymała dotację celową w wysokości 15.500 zł. Potrzeba realizacji działań zaplanowanych w ramach niniejszego projektu wynika z założeń Gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w rodzinie w Sierakowicach oraz ze zidentyfikowanej w ostatnich latach potrzeby uzupełnienia działalności wspierającej i interwencyjnej prowadzonej przez GOPS w Sierakowicach, Zespół Interdyscyplinarny i grupy robocze. Ponadto zakłada się, że działania profilaktyczne usprawnią system przeciwdziałania przemocy domowej i ograniczą skalę przemocy występującej na terenie gminy.

W ramach projektu realizowane są następujące działania:

 1. Spotkania edukacyjno – warsztatowe dla uczniów szkół ponadpodstawowych z terenu gminy Sierakowice, tj. Powiatowego Zespołu Szkół oraz Branżowej Szkoły I stopnia. Do tej grupy zalicza się uczniów klas od III do V. Celem głównym prowadzonego warsztatu jest aktywizacja młodzieży w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej poprzez uświadomienie młodzieży, co można robić, by przeciwdziałać przemocy. Warsztaty komunikacji. Planowana realizacja w okresie od IX do XII 2023 r.
 2. Warsztaty „Szkoła dla rodziców” – szkolenie od     bywa się w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sierakowicach i obejmuje 10 spotkań. Szkolenie prowadzi doświadczony pedagog. Wiedza przekazana podczas zajęć przyczyni się do zwiększenia kompetencji opiekuńczo – wychowawczych rodziców, pomocy opiekunom w zrozumieniu potrzeb dzieci i adekwatnego reagowania na nie, wprowadzenia metod wychowawczych opartych na wzajemnym szacunku i miłości. Realizacja w okresie od IX do X 2023 r.
 3. Festyn rodzinny pod hasłem „Lepiej zapobiegać niż leczyć” – festyn zorganizowany zostanie na terenie infrastruktury boiska „Orlik” w Sierakowicach. Planuje się udział od 70 do 100 osób. W trakcie festynu zapewniony zostanie bezpłatny poczęstunek, dmuchana zjeżdżalnia, atrakcje zapewnione przez animatorów oraz konkursy dla całych rodzin. Dla uczestników przygotowane zostaną materiały i gadżety dotyczące bezpieczeństwa. Na festynie utworzone będzie stoisko informacyjne z ulotkami i informatorami dotyczącymi profilaktyki przemocy, procedury Niebieskie Karty, uzależnień, co umożliwi uczestnikom poszerzenie wiedzy na temat skutków przemocy oraz zwiększenie świadomości społecznej dotyczącej zagrożeń płynących z przemocy. Wspólna zabawa przyczyni się do propagowania prawidłowych wzorców rodzicielskich i środowiskowych.
 4. Trening aktywnych form spędzania czasu wolnego dla młodzieży i dorosłych, dla całych rodzin, połączony z psychoedukacją i elementami edukacji przez doświadczenie. W trakcie wspólnych wędrówek, a także zajęć stacjonarnych (na wypadek niesprzyjających warunków atmosferycznych) zakłada się prowadzenie rozmów, luźnych pogawędek na tematy takie jak m.in.: zagrożenia występujące w Internecie; aktywność fizyczna jako alternatywa dla aktywności „w sieci” – czy i w jakim stopniu to możliwe?; rozwój osobisty – „od zera do milionera” (przykład eksperta przez doświadczenie); „w zdrowym ciele zdrowy duch” – motywacja do utrzymania podjętej aktywności, zasady bezpieczeństwa. Zajęcia przeprowadzone zostaną przez lokalnego animatora sportu. Ww. działania przyczynią się do zwiększenia zainteresowania różnego rodzaju formami aktywności fizycznej; zwiększenia wiedzy uczestników na temat zdrowego stylu życia, bezpieczeństwa, elementów pierwszej pomocy, znaczenia wzmacniania więzi rodzinnych poprzez wspólne działanie, oraz w efekcie zmniejszenia zjawiska spędzania czasu w wirtualnym świecie gier i mediów społecznościowych, co jakże często prowadzi do osamotnienia i uzależnień behawioralnych. Uczestnicy zwiększą swoje kompetencje społeczne dzięki możliwości spędzania czasu w grupie i nawiązywania relacji. Wszystko to prowadzić będzie do zmniejszenia różnic społecznych na poziomie gminy.
 5. Utworzenie w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej „Biblioteczki specjalistycznej” – zwiększy dostęp pracowników socjalnych i specjalistów pracujących na rzecz przeciwdziałania przemocy domowej do szerokiego zakresu wiedzy specjalistycznej zawartej w zgromadzonej literaturze i prenumeracie czasopisma: „Niebieska Linia”. Planuje się zakup publikacji o tematyce związanej z interwencją kryzysową, przeciwdziałaniem przemocy domowej, pracy socjalnej, problemu alkoholowego, DDA i DDD, kryzysów rodzinnych i małżeńskich, wychowania, przepisów prawa, a także poradników i książek, które będą wykorzystywane w pracy indywidualnej z osobami w kryzysie i udostępniane do pracy nad sobą w domu. Działanie to, prowadzone równolegle do szkoleń pracowników organizowanych poza projektem, przyczyni się do zwiększenia profesjonalizacji działań kadry odpowiedzialnej za pracę z ludźmi uwikłanymi w przemoc oraz prowadzenia działań profilaktycznych.

Udział w projekcie jest bezpłatny. Osoby zainteresowane udziałem w poszczególnych działaniach zapraszamy do kontaktu z pracownikami socjalnymi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sierakowicach, ul. Lęborska 34, tel. 58 681 93 92, tel. kom. 601 964 899, 601 964 806.

 

11.09.2023 r.

flaga i godło Polski

Nabór wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sierakowicach informuje, że Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiło nabór wniosków do programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024. Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu
w życiu społecznym.

Adresatami Programu są: 

 1. dzieci do ukończenia 16. roku życia posiadające orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności – konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji
  i edukacji oraz
 2. osoby z niepełnosprawnościami posiadające orzeczenie:
  a) o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
  b) o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo
  c) traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Program finansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego i na jego realizację Minister Rodziny i Polityki Społecznej przeznaczył kwotę 505 000 000,00 zł.  

Poniżej terminy naboru wniosków w ramach Programu:

 1. Gmina/powiat składa wniosek (załącznik nr 1 do Programu) wraz z załącznikami do wniosku (załączniki nr 1a i 1b do Programu) do właściwego wojewody za pośrednictwem Generatora Funduszu Solidarnościowego dostępnego na stronie internetowej bfs.mrips.gov.pl, w terminie do dnia 15 września 2023 r.
 2. Wojewoda, po weryfikacji wniosków złożonych przez gminy/powiaty, sporządza listę rekomendowanych wniosków do finansowania w ramach Programu (załącznik nr 3 do Programu) i przekazuje ją do Ministra wraz z informacją wojewody dotyczącą środków finansowych z Programu (załącznik nr 2 do Programu), w terminie do dnia 6 października 2023 r.
 3. Minister zatwierdza zbiorczą listę rekomendowanych wniosków w terminie 30 dni od dnia przekazania Ministrowi wszystkich list rekomendowanych wniosków wojewodów.

Więcej informacji o programie znajdą Państwo pod adresem:  nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-asystent-osobisty-osoby-z-niepelnosprawnoscia-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego-edycja-2024
Osoby zainteresowane otrzymaniem wsparcia w ramach Programu proszone są o osobisty kontakt z pracownikami socjalnymi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sierakowicach, ul. Lęborska 34, bądź telefoniczny pod nr  58 681 93 92.

29.08.2023 r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że trwa nabór do uczestnictwa
w projekcie socjalnym „Wsparcie i bezpieczeństwo osób starszych, szczególnie dotkniętych różnymi formami demencji”.

Działania podejmowane w ramach projektu skierowane będą do członków rodzin, opiekunów i bliskich żyjących z osobami starszymi zwłaszcza dotkniętymi różnymi formami demencji. Spotkanie odbędzie się 13 września br. w którym uczestniczyć może 60 mieszkańców z terenu gminy Sierakowice. Podczas spotkania uczestnicy zapoznają się z ważnymi informacjami dotyczącymi funkcjonowania osób z demencją w środowisku, ich bezpieczeństwa i problemu zaginięć. Bardzo przydatne wiadomości przekazane zostaną podczas konferencji organizowanej przez Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich. Spotkanie odbędzie się w godzinach 11.00 – 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Sierakowicach. Osoby chętne do udziału w projekcie zapraszamy do kontaktu z pracownikiem GOPS w Sierakowicach, pok. 175, tel. 58 681 93 92.

Zachęcamy do zgłaszania się do udziału w ww. projekcie.

 

29.08.2023 r. 

INFORMACJA

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zaprasza chętnych na spotkania dla rodziców organizowanych od 11 września 2023 r. W ramach projektu socjalnego relizowany będzie trening umiejętności wychowawczych "Szkoła dla rodziców".

 

08.08.2023 r.

Informacja dotycząca realizacji wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 - 2023

Zgodnie z wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu ” na lata 2019-2023 rodzice, których dzieci uczęszczają do przedszkola, oddziału przedszkolnego, punktu przedszkolnego, żłobka, szkoły podstawowej mogą skorzystać w okresie od września 2023 r. do grudnia 2023 r. z pomocy w formie dożywiania dziecka (tj. zupa i/lub II danie). W przypadku ubiegania się o ww. pomoc należy do dnia 13 września 2023  r.  złożyć wniosek wraz z dokumentacją potwierdzającą dochody członków rodziny za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku w siedzibie tut. Ośrodka. 
Wnioski i dokumenty można dostarczyć osobiście lub wysyłając za pośrednictwem poczty tradycyjnej bądź platformy e-puap (adres skrzynki ePUAP: /OPSSierakowice/SkrytkaESP). Pomoc będzie udzielana osobom spełniającym kryterium dochodowe w wysokości 1200,00 zł netto na osobę w rodzinie po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego lub rozmowy telefonicznej z pracownikiem socjalnym. 
W  celu  uzyskania  szczegółowych  informacji  zachęcam  do  kontaktu  telefonicznego:   58 681  93  92,  601 964 899  lub  za  pośrednictwem  e-mail:  gops@gops.sierakowice.pl

                                                                                       Z poważaniem Ryszard Klajn

29.06.2023 r.

OGŁOSZENIE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sierakowicach szuka osoby chętnej do świadczenia usług w ramach programu rządowego „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”. 
Usługi asystencji osobistej mogą świadczyć osoby, które 

 1. posiadają dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta; lub
 2. posiadają co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu; lub
 3. zostały wskazane przez uczestnika lub jego opiekuna prawnego, pod warunkiem, że osoba wskazana spełnia przynajmniej jeden z warunków, o których mowa w pkt 1 lub 2.

Więcej informacji uzyskać można pod numerem telefonu: (058) 684 60 31, (058) 684 60 37 lub w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sierakowicach, przy ul. Lęborskiej 34.  

 

 

15.06.2023 r.

flaga i godło Polski

„Opieka 75+” na rok 2023

Gmina Sierakowice przystąpiła do realizacji programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pt. „Opieka 75+ na rok 2023, który współfinansowany jest z rezerwy celowej z budżetu państwa. Realizatorem zadania na terenie naszej gminy jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sierakowicach. Całkowity koszt realizacji zdania w roku 2023 wyniesie 90 000 zł, pozyskano dofinansowanie z dotacji w wysokości 54 000 zł. Głównym celem programu jest poprawa dostępności do usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób w wieku 75 lat i więcej, które są osobami samotnymi lub osobami samotnie gospodarującymi, a także tych, które pozostają w rodzinie. Jest on elementem polityki społecznej państwa w zakresie: zapewnienia osobom mającym 75 lat i więcej wsparcia i pomocy adekwatnej do ich potrzeb i możliwości. Ma poprawić jakość życia tych osób oraz umożliwić gminom rozszerzyć ofertę usług opiekuńczych. Więcej informacji na stronie: program-opieka-75-edycja-2023

Szczegółowych informacji na temat Programu udzielają pracownicy socjalni w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sierakowicach, ul. Lęborska 34, tel. 58 681 93 92.

 

24.04.2023 r.

„Karteluszka dla serduszka” 

Tradycyjnie, na przełomie marca i kwietnia 2023 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sierakowicach we współpracy ze Szkolnym Wolontariatem działającym przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Józefa Piłsudskiego w Sierakowicach zrealizował projekt socjalny pt. „Karteluszka dla serduszka”. Celem projektu socjalnego było szerzenie idei pomocniczości i działań społecznie pożytecznych wśród dzieci i młodzieży na rzecz osób starszych, chorych i z niepełnosprawnościami. Wobec tego dzieci zrzeszone w szkolnym wolontariacie wykonały kartki świąteczne a ich adresatami stali się seniorzy z gminy Sierakowice, oraz osoby które na co dzień borykają z wyżej wymienionymi trudnościami. Ostatecznie, tuż przed Wielkanocą kartki trafiły do 100 adresatów, zrekrutowanych przez pracowników socjalnych GOPS.  Osoby obdarowane nie kryły wzruszenia i radości. Wskazywali, że poczuli się ważni i zauważeni przez innych. 
W tym miejscu kierujemy podziękowania do dzieci zrzeszonych w szkolnym wolontariacie przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Józefa Piłsudskiego i koordynatorowi p. Annie Bendzmer za zaangażowanie i kreatywność podczas tworzenia kartek wielkanocnych.                                                                                                          

                                                                                              Karolina Radowska-Jarząbek  wraz z Zespołem projektowym

kartki świąteczne

07.03.2023 r.

 flaga i godło Polski

„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2023

Gmina Sierakowice po raz kolejny przystąpiła do realizacji programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pt. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”  - edycja 2023, który w całości finansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego. Realizatorem zadania na terenie naszej gminy jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sierakowicach. Na realizację ww. zadania gmina pozyskała dofinansowanie w wysokości 506 919, 60 zł  dalej 

 

20.02.2023 r.

INFORMACJA
udostępniona 
na prośbą ZUS 

"Szanowni Państwo, 
od 1 lutego 2023 r. rozpoczęliśmy przyjmowanie wniosków o świadczenie wychowawcze 500+ na nowy okres świadczeniowy, trwający od 1 czerwca 2023 r. do 31 maja 2024 r. Osoby uprawnione do świadczeń mogą składać wnioski również za pomocą specjalnie do tego przygotowanej aplikacji mZUS.

Jest to pierwsza aplikacja mobilna ZUS. Umożliwia ona szybki dostęp do informacji i wniosków o świadczenia dla rodziny. Z aplikacji można korzystać na urządzeniach mobilnych z systemami operacyjnymi Android i iOS. Aplikację należy pobierać wyłącznie ze sklepów Google Play oraz App Store. 
W aplikacji mZUS można: 
·         w prosty sposób złożyć wniosek o świadczenia 500+ i 300+ 
·         sprawdzić status wysłanych wniosków i informacje o wypłacie świadczeń, 
·         otrzymywać powiadomienia z ZUS – np. o nowym okresie świadczeniowym, 
·         odczytać wiadomości, które pojawiły się na profilu na PUE ZUS. "

 

30.11.2022 r.

Informacja dotycząca realizacji wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 - 2023

            Zgodnie z wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu ” na lata 2019-2023 rodzice, których dzieci uczęszczają do przedszkola, oddziału przedszkolnego, punktu przedszkolnego, żłobka, szkoły podstawowej mogą skorzystać w okresie od stycznia 2023 r. do czerwca 2023 r. z pomocy w formie dożywiania dziecka (tj. zupa i/lub II danie). 
            W przypadku ubiegania się o ww. pomoc należy do dnia 15 grudnia 2022 r.  złożyć wniosek wraz z dokumentacją potwierdzającą dochody członków rodziny za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku w siedzibie tut. Ośrodka. Wnioski i dokumenty można dostarczyć osobiście lub wysyłając za pośrednictwem poczty tradycyjnej bądź platformy e-puap (adres skrzynki ePUAP: /OPSSierakowice/SkrytkaESP). Pomoc będzie udzielana osobom spełniającym kryterium dochodowe w wysokości 900,00 zł netto na osobę w rodzinie po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego lub rozmowy telefonicznej z pracownikiem socjalnym. 
Jednocześnie mając na uwadze obecną sytuację zagrożenia epidemicznego w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców, w celu uzyskania szczegółowych informacji zachęcam do kontaktu telefonicznego: 58
 681 93 92, 601 964 899 lub za pośrednictwem e-mail:  gops@gops.sierakowice.pl

Z poważaniem
Ryszard Klajn

 

04.11.2022 r.

ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ – EDYCJA 2023 r.

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiło nabór wniosków w ramach Programu Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej edycja 2023 realizowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego. 
Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla uczestników Programu:

 1. dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
 2. osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, albo orzeczenie traktowane na równi z wymienionymi, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.).

Na realizację Programu Minister Rodziny i Polityki Społecznej przeznaczył kwotę 505 000 000,00 zł. 
Poniżej terminy naboru wniosków w ramach Programu:

 1. Gmina/powiat składa wniosek gminy/powiatu na środki finansowe z Programu do właściwego wojewody (wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do Programu) w terminie do dnia 10 listopada 2022 r. (decyduje data wpływu).
 2. Wojewoda sporządza i przekazuje Ministrowi wniosek wojewody na środki finansowe z Programu wraz z listą rekomendowanych wniosków do finansowania w ramach Programu (wzór wniosku stanowi załącznik nr 2 do Programu, wzór listy stanowi załącznik nr 3 do Programu) w terminie do dnia 25 listopada 2022 r. (decyduje data wpływu).
 3. Minister dokona ostatecznej weryfikacji i zatwierdzenia listy rekomendowanych wniosków złożonych przez wojewodów w terminie do dnia 9 grudnia 2022 r.

Więcej informacji o programie znajdą Państwo pod adresem: asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej---edycja-2023

Osoby zainteresowane otrzymaniem wsparcia w ramach Programu proszone są o kontakt z pracownikami socjalnymi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sierakowicach, ul. Lęborska 34, tel. 58 681 93 92.

 

OPIEKA WYTCHNIENIOWA – edycja 2023

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiło nabór wniosków w ramach Programu Opieka wytchnieniowa edycja 2023 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego. Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

 1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
 2. osobami niepełnosprawnymi posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.
  o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U.
  z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.),

Na realizację Programu Minister Rodziny i Polityki Społecznej przeznaczył kwotę 150 000 000,00 zł.  
Poniżej terminy naboru wniosków w ramach Programu:

 1. Gmina/powiat składa wniosek na środki finansowe w ramach Programu do właściwego wojewody (zał. nr 1A lub 1B do Programu) w terminie do dnia 10 listopada 2022 r. (decyduje data wpływu do wojewody).
 2. Wojewoda sporządza i przekazuje Ministrowi wniosek na środki finansowe w ramach Programu wraz z listą rekomendowanych wniosków, które stanowią odpowiednio (załącznik nr 2A lub 2B, zał. 3 do Programu) w terminie do dnia 25 listopada 2022 r. (decyduje data wpływu do Ministra).
 3. Minister dokona ostatecznej weryfikacji i zatwierdzenia listy rekomendowanych wniosków złożonych przez wojewodów w terminie do dnia 9 grudnia 2022 r.

Więcej informacji o programie znajdą Państwo pod adresem:  opieka-wytchnieniowa---edycja-2023

Osoby zainteresowane otrzymaniem wsparcia w ramach Programu proszone są o kontakt z pracownikami socjalnymi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sierakowicach, ul. Lęborska 34, tel. 58 681 93 92.

 

25.10.2022 r.

APEL
DO SOŁTYSÓW I MIESZKAŃCÓW GMINY SIERAKOWICE 

W związku z okresem zimowych chłodów zwracam się z prośbą do wszystkich sołtysów i mieszkańców gminy Sierakowice, aby podjęli współpracę z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Sierakowicach. 
Okres zimowy ze względu na niskie temperatury jest okresem szczególnym, gdyż  stanowi zagrożenie dla zdrowia i życia osób bezdomnych, samotnych, starszych oraz niepełnosprawnych. Apelujemy do Państwa o przekazywanie nam informacji, które mogą przyczynić się do udzielenia szybkiej i niezbędnej pomocy osobom tego potrzebującym, aby uniknąć ludzkiej tragedii.  

Wszelkie informacje można zgłaszać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sierakowicach przy ul. Lęborskiej 34 lub dzwonić pod numer telefonu 58 681-93-92. 

 

Ryszard Klajn 
Kierownik 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Sierakowicach

 

22.08.2022 r.

Informacja

dotycząca realizacji wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 - 2023

            Zgodnie z wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu ” na lata 2019-2023 rodzice, których dzieci uczęszczają do przedszkola, oddziału przedszkolnego, punktu przedszkolnego, żłobka, szkoły podstawowej mogą skorzystać w okresie od września 2022 r. do grudnia 2022 r. z pomocy w formie dożywiania dziecka (tj. zupa i/lub II danie). W przypadku ubiegania się o ww. pomoc należy do dnia 7 września 2022 r.  złożyć wniosek wraz z dokumentacją potwierdzającą dochody członków rodziny za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku w siedzibie tut. Ośrodka. Wnioski i dokumenty można dostarczyć osobiście lub wysyłając za pośrednictwem poczty tradycyjnej bądź platformy e-puap (adres skrzynki ePUAP: /OPSSierakowice/SkrytkaESP).   

Pomoc będzie udzielana osobom spełniającym kryterium dochodowe w wysokości 900,00 zł netto na osobę w rodzinie po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego lub rozmowy telefonicznej z pracownikiem socjalnym. 

Jednocześnie mając na uwadze obecną sytuację zagrożenia epidemicznego w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców, w celu uzyskania szczegółowych informacji zachęcam do kontaktu telefonicznego: 58 681 93 92, 601 964 899 lub za pośrednictwem e-mail:  gops@gops.sierakowice.pl

Z poważaniem
Ryszard Klajn
                                                                                                                        

 

29.06.2022 r.

Wsparcie psychologiczne w języku ukraińskim dla społeczności ukraińskiej przebywającej na terenie Gminy Sierakowice

W związku z działaniami wojennymi, które trwają na terytorium Ukrainy, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sierakowicach zapewnia pomoc psychologiczną w języku ukraińskim dla obywateli Ukrainy przebywających w naszej gminie.

Osoby potrzebujące wsparcia mogą skorzystać z bezpłatnej pomocy psychologicznej bezpośrednio w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, ul. Lęborska 34, w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 12.00.

Więcej informacji pod numerem tel. 58 681 93 92, 601 964 899.

27.05.2022 r.

Program „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022

Informujemy, że Gmina Sierakowice przystąpiła do realizacji programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pt. „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022, który finansowany jest ze środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Realizatorem zadania na terenie naszej gminy jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sierakowicach.

Celem programu jest zapewnienie wsparcia seniorom zamieszkującym Gminę Sierakowice w wieku 65 lat i więcej, którzy borykają się z samotnością bądź nie mają wystarczającej pomocy ze strony rodziny. Potrzebujący wsparcia seniorzy mogą otrzymać  usługi, które stanowią odpowiedź na ich potrzeby, m.in. wspólne spędzanie czasu wolnego, robienie zakupów, wykonywanie czynności dnia codziennego związanych z utrzymaniem porządku w domu czy też przygotowaniem posiłku itd.

Więcej informacji na temat programu znajdziecie na stornie internetowej GOPS Sierakowice gops.sierakowice.ibip.pl oraz pod adresem: program-korpus-wsparcia-seniorow-na-2022-rok

Zapraszamy więc wszystkich chętnych seniorów do udziału w programie. Można zgłaszać się dzwoniąc na ogólnopolską infolinię 22 505 11 11 lub bezpośrednio kontaktując się z pracownikami socjalnymi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sierakowicach, ul. Lęborska 34, tel. 58 681 93 92, tel. kom. 601 964 899, 601 964 806.

27.05.2022 r.  

 

logo Wolontariatu Sierakowice

POSZUKUJEMY WOLONTARIUSZY

W związku z realizacją programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pt. „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022, który finansowany jest ze środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sierakowicach poszukuje wolontariuszy chętnych do udzielania wsparcia seniorom w ramach ww. programu.  

Wszystkich chętnych prosimy o kontakt z koordynatorem Wolontariatu Karoliną Radowską – Jarząbek pod numerem telefonu: 601 964 899 lub bezpośrednio w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sierakowicach, ul. Lęborska 34.

Więcej informacji na temat programu dostępnych jest na stronie internetowej: program-korpus-wsparcia-seniorow-na-2022-rok

29.04.2022 r.

Projekt socjalny „Karteluszka dla serduszka” 

Na przełomie marca i kwietnia 2022 r. został zrealizowany projekt socjalny pt. „Karteluszka dla serduszka”, który stanowił kontynuację działań podejmowanych w tym obszarze w latach 2018-2021. Kartki świąteczne wykonywały dzieci zrzeszone w szkolnym wolontariacie przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Józefa Piłsudskiego pod okiem koordynatora – p. Anny Bendzmer. Celem projektu socjalnego było szerzenie idei pomocniczości i działań społecznie pożytecznych wśród dzieci i młodzieży na rzecz osób starszych. Zostały one w pełni zrealizowane. Adresatami, wytworzonych kartek wielkanocnych były osoby starsze, samotne, niepełnosprawne lub obciążane chorobami przewlekłymi, które zamieszkują teren gminy Sierakowice. Zostały one zrekrutowane przez pracowników socjalnych GOPS Sierakowice. Każda kartka zawierała informację o realizowanym projekcie socjalnym oraz autorze kartki, tj. wskazano imię oraz wiek dziecka. Ostatecznie, tuż przed Wielkanocą kartki trafiły do 101 adresatów, którzy nie kryli wzruszenia i radości. Podkreślali, że poczuli się ważni i zauważeni przez innych. 
W tym miejscu kierujemy podziękowania do dzieci zrzeszonych w szkolnym wolontariacie przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Józefa Piłsudskiego i koordynatorowi p. Annie Bendzmer za zaangażowanie i kreatywność podczas tworzenia kartek wielkanocnych.
                                                                                                                                    

                                                                                                                                     Koordynator projektu wraz z Zespołem

 

kartki świąteczne wykonane przez dzieci

18.01.2022 r.

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2022

Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłosił nabór wniosków w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2022, który finansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Gmina Sierakowice, podobnie jak w latach ubiegłych złożyła wniosek o przyznanie środków na realizację usług asystenckich. W wyniku przeprowadzonego naboru, naszej gminie przyznano kwotę 265 149,00 zł z przeznaczeniem na realizację Programu.

Celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla:

– dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
– osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.

Osoby te będą miały możliwość skorzystania z pomocy asystenta m.in. przy wykonywaniu codziennych czynności, załatwieniu spraw urzędowych, korzystaniu z dóbr kultury czy podejmowaniu aktywności społecznej. Program ma na celu również przeciwdziałanie dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych poprzez umożliwienie im uczestnictwa w wydarzeniach społecznych, kulturalnych czy sportowych.

Limit godzin usług asystenta przypadających na 1 uczestnika programu wynosi nie więcej niż:

 1. 840 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną;
 2. 720 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności;
 3. 360 godzin rocznie dla: osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz dzieci do 16 r.ż. z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

W godzinach realizacji usług asystenta nie mogą być świadczone usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r.  o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 ze zm.), usługi finansowane z Funduszu Solidarnościowego lub usługi obejmujące analogiczne wsparcie finansowane z innych źródeł.

Uczestnik programu nie ponosi żadnej odpłatności.

Realizatorem Programu w gminie Sierakowice jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sierakowicach, ul. Lęborska 34. Informacji o programie udzielają pracownicy socjalni GOPS, tel. 58 681 93 92, tel. kom. 601 964 899, 601 964 806.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych: program-asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej-edycja-2022

 

Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022

Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłosił nabór wniosków w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa – edycja 2022”, który finansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Gmina Sierakowice, podobnie jak w latach ubiegłych złożyła wniosek o przyznanie środków na realizację usług opieki wytchnieniowej świadczonych w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej. W wyniku przeprowadzonego naboru, naszej gminie przyznano kwotę 105 019,20 zł z przeznaczeniem na realizację Programu.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

– dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,

– osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,

poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu wsparciu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem dla siebie, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw. Usługa opieki wytchnieniowej to również czasowe zapewnienie opieki osobie z niepełnosprawnością gdy nie może jej sprawować opiekun, np. z uwagi na zdarzenie losowe.

W godzinach realizacji usług opieki wytchnieniowej nie mogą być świadczone inne formy pomocy usługowej, w tym: usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 ze zm.), usługi finansowane z Funduszu Solidarnościowego lub z innych źródeł.

Uczestnik programu nie ponosi żadnej odpłatności.

Realizatorem Programu w gminie Sierakowice jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sierakowicach, ul. Lęborska 34. Informacji o Programie udzielają pracownicy socjalni GOPS, tel. 58 681 93 92, tel. kom. 601 964 899, 601 964 806.

Szczegółowe informacje o Programie dostępne są na stronie internetowej Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych: program-opieka-wytchnieniowa-edycja-2022


30.11.2021 r.

INFORMACJA

Zgodnie z zarządzeniem Kierownika z dnia 30 listopada 2021 r. podaje się do publicznej wiadomości, że dzień 24 grudnia 2021 r. (piątek) ustalono dodatkowym dniem wolnym od pracy w zamian za święto przypadające w dniu ustawowo wolnym od pracy tj. sobota 25 grudnia 2021 r. 

 

29.11.2021 r.

Informacja
 
dotycząca realizacji wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 - 2023

Zgodnie z wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu ” na lata 2019-2023 rodzice, których dzieci uczęszczają do przedszkola, oddziału przedszkolnego, punktu przedszkolnego, żłobka, szkoły podstawowej mogą skorzystać w okresie od stycznia 2022 r. do czerwca 2022 r. z pomocy w formie dożywiania dziecka (tj. zupa i/lub II danie). 
W przypadku ubiegania się o ww. pomoc należy do dnia 17 grudnia 2021 r.  złożyć wniosek wraz z dokumentacją potwierdzającą dochody członków rodziny za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku w siedzibie tut. Ośrodka. Wnioski i dokumenty można dostarczyć osobiście lub poprzez pozostawienie ich w skrzynce podawczej znajdującej się przy wejściu do tut. Ośrodka – I piętro, bądź wysyłając za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub platformy e-puap (adres skrzynki ePUAP: /OPSSierakowice/SkrytkaESP). 
Pomoc będzie udzielana osobom spełniającym kryterium dochodowe w wysokości 792,00 zł netto na osobę w rodzinie po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego lub rozmowy telefonicznej z pracownikiem socjalnym.   

Jednocześnie mając na uwadze obecną sytuację epidemiologiczną w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców, w celu uzyskania szczegółowych informacji zachęcam do kontaktu telefonicznego: 58 681 93 92, 601 964 899 lub za pośrednictwem e-mail:  gops@gops.sierakowice.pl

Z poważaniem 
Ryszard Klajn 
kierownik GOPS

04.11.2021 r.

APEL
DO SOŁTYSÓW I MIESZKAŃCÓW GMINY SIERAKOWICE

W związku z okresem zimowych chłodów zwracam się z prośbą do wszystkich sołtysów i mieszkańców gminy Sierakowice, aby podjęli współpracę z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Sierakowicach.
Okres zimowy ze względu na niskie temperatury jest okresem szczególnym, gdyż  stanowi zagrożenie dla zdrowia i życia osób bezdomnych, samotnych, starszych oraz niepełnosprawnych. Apelujemy do Państwa o przekazywanie nam informacji, które mogą przyczynić się do udzielenia szybkiej i niezbędnej pomocy osobom tego potrzebującym, aby uniknąć ludzkiej tragedii. 
Wszelkie informacje można zgłaszać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sierakowicach przy ul. Lęborskiej 34 lub dzwonić pod numer telefonu 58 681-93-92. 


Ryszard Klajn
Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Sierakowicach

 

28.10.2021 r.

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zrealizował projekt socjalny
 „Edukacja i opieka w chorobie Alzheimera i innych formach demencji”

Projekt socjalny skierowany był do osób i rodzin, które borykają się na co dzień z trudnościami wynikającymi z opieki nad osobami cierpiącymi na chorobę Alzheimera lub innymi formami demencji, a także do ich bliskich. Rekrutacja uczestników odbyła się poprzez zamieszczenie ogłoszenia na stronach internetowych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sierakowicach, Urzędu Gminy, poprzez lokalne wiadomości na stronie internetowej, ogłoszenia w parafiach naszej gminy jak również poprzez współpracę z Ośrodkiem Zdrowia i osobiste kontakty pracowników GOPS z rodzinami. Szkolenie odbyło się w sali przy boisku Orlik przy Szkole Podstawowej nr 1 w Sierakowicach w dniach 7 i 8 października 2021 r. po 4 godziny dziennie. Uczestniczyło w nim 20 mieszkańców naszej gminy opiekujących się i bliskich osób dotkniętych różnymi formami demencji. Spotkania miały formę wykładu, pogadanek i wymiany doświadczeń wraz z aktywnym uczestnictwem w proponowanych ćwiczeniach. Uczestnicy w ramach prowadzonej edukacji uzyskali wiedzę z zakresu psychologii oraz radzenia sobie w sytuacji długotrwałej opieki nad osobami żyjącymi z demencją. Ponadto dowiedzieli się jak postępować w zakresie radzenia sobie z zachowaniami chorych, co zmienić w otoczeniu chorych, poznali różne techniki wykorzystywane podczas czynności opiekuńczych oraz terapeutycznych u osób z demencją.  Dzięki uczestnictwu w spotkaniach nastąpiła również integracja oraz wymiana doświadczeń opiekunów. Wykorzystanie zdobytej wiedzy i umiejętności w opiece przyczyni się do poprawy jakości życia osób żyjących z demencją, a także ich rodzin i bliskich.

spotkanie uczestników na sali Orlik

 

25.10.2021 r.

LODÓWKA SPOŁECZNA 
W GMINIE SIERAKOWICE

Lodówka mieści się na parterze Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, znajdującego się w budynku Kaszubskiego Centrum Medycznego w Sierakowicach.

Wszyscy widzimy ile jedzenia się marnuje, a z drugiej strony ile osób znajduje się w trudnej sytuacji materialnej i z pewnością chętnie skorzystaliby z żywności, której mamy nadmiar.

Masz za dużo jedzenia? Wkładasz je do lodówki, a każdy może potem takie jedzenie stamtąd zabrać. Dzięki temu zamiast wyrzucać nadmiar jedzenia, dzielisz się nim z każdym, kto tego potrzebuje. Do lodówki można włożyć konserwy, jogurty, pieczywo, sery, owoce czy przygotowane w domu potrawy, których po prostu zrobiliśmy za dużo. Trzeba jednak pamiętać, że jedzenie nie może być przeterminowane, a gotowe potrawy muszą być szczelnie opakowane z dokładną datą przygotowania i opisem. Zasady korzystania ze społecznej lodówki są umieszczone na jej drzwiach.

Żywność będzie systematycznie sprawdzana przez pracowników ośrodka pod kątem przydatności do spożycia. Opracowano również regulamin korzystania ze społecznej lodówki, który został zaakceptowany przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Kartuzach – regulamin w załączeniu.

Zarówno ofiarodawcy żywności jak i potrzebujący mogą z niej korzystać w godzinach pracy ośrodka.

Zachęcamy do skorzystania z naszej lodówki, każdego, kto będzie w potrzebie.

Lodówka społeczna

 

18.10.2021 r.

Specjalistyczny portal www.bliskochorego.pl 

Z przyjemnością informujemy, że w trosce o osoby nieuleczalnie chore przebywające w domach oraz ich bliskich został stworzony przez Puckie Hospicjum pw. Św. Ojca Pio specjalistyczny portal https://bliskochorego.pl/ Każdy z nas może znaleźć się w sytuacji, w której stanie przed decyzją o opiece nad chorym bliskim. To mogą być rodzice, którzy jej potrzebują ze względu na podeszły wiek, to czasem rodzeństwo, które toczy walkę z nowotworem albo partner w sile wieku, który nagle doznał udaru lub uległ wypadkowi. Nigdy nie wiemy, kiedy staniemy się opiekunem osoby chorej w domu. Zapraszamy Państwa serdecznie do odwiedzenia serwisu oraz korzystania z udostępnionej wiedzy i materiałów, które mogą być dodatkowym, uzupełniającym narzędziem w różnych formach opieki nad chorym w jego środowisku.
Serwis składa się z praktycznych porad obejmujących trzy obszary istotne z punktu widzenia opieki nad chorym: 
OPIEKA – opieka nad chorym leżącym, przygotowanie domu, pielęgnacja i mycie chorego, profilaktyka, żywienie i diety, fizjoterapia chorego, postępowanie przy dolegliwościach chorego; 
EMOCJE – porady psychologa w zakresie komunikacji z chorym oraz wsparcia dla opiekuna na różnych etapach choroby bliskiego; 
FORMALNOŚCI – wsparcie opiekuna w przejściu przez formalności niezbędne do uzyskania pomocy w opiece, zebrane informacje dotyczące obowiązujących przepisów i dokumentów.

17.09.2021 r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że trwa nabór do uczestnictwa
w projekcie socjalnym „Edukacja i opieka w chorobie Alzheimera i innych formach demencji”

Działania podejmowane w ramach projektu skierowane będą do członków rodzin żyjących z osobami chorymi na Alzheimera lub inne formy demencji. Spotkanie szkoleniowe odbędzie się w październiku br. w którym uczestniczyć może 20 mieszkańców z terenu gminy Sierakowice. Podczas szkolenia uczestnicy zapoznają się z założeniami programu „Pozytywne podejście do opieki”. Bardzo przydatne wiadomości przekazane przez trenera dotyczyć będą m.in. zwrócenia uwagi na otoczenie chorego i dokonanie w nim niezbędnych zmian oraz nauki rozpoznawania, w jakim stadium choroby znajduje się podopieczny i zapewnienia mu wsparcia i właściwej opieki dostosowanej do jego możliwości. Ponadto uczestnicy poznają techniki wykorzystywane w różnych interakcjach z osobami cierpiącymi na choroby otępienne, podczas czynności opiekuńczych oraz terapeutycznych u osób z demencją, a także w kontakcie z osobami niewidomymi, niesłyszącymi, śpiącymi, z zaburzeniami psychicznymi oraz po udarze.

Szkolenie  obejmujące łącznie 8 godzin odbędzie się w dniach 7-8 października 2021 r. Osoby chętne do udziału w projekcie zapraszamy do kontaktu z pracownikiem GOPS w Sierakowicach, pok. 175, tel. 58 681 93 92. O zakwalifikowaniu do projektu decyduje kolejność zgłoszeń.

Zachęcamy do zgłaszania się do udziału w ww. projekcie.

Kierownik GOPS w Sierakowicach
              
 Ryszard Klajn

17.08.2021 r.

SZCZEPIMY SIĘ

Już w najbliższe dwa weekendy sierpnia 21 i 22 sierpnia oraz 28 i 29 sierpnia Kaszubskie Centrum Medyczne w Sierakowicach zaprasza na bezpłatne szczepienie przeciw COVID-19, bez wcześniejszej rejestracji. 
Szczepienie będzie można odbyć w godzinach 8:00 – 14:00.

Zaproszenie Kaszubskiego Centrum Medycznego w Sierakowicach na szczepienie przeciw COVID-19 w dniach 21, 22, 28 i 29 sierpnia 2021 r. w godzinach 8.00 - 14.00

10.08.2021 r.

Informacja 
dotycząca realizacji wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 - 2023 

Zgodnie z wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu ” na lata 2019-2023 rodzice, których dzieci uczęszczają do przedszkola, oddziału przedszkolnego, punktu przedszkolnego, żłobka, szkoły podstawowej mogą skorzystać w okresie od września 2021 r. do grudnia 2021 r. z pomocy w formie dożywiania dziecka (tj. zupa i/lub II danie).

W przypadku ubiegania się o ww. pomoc należy do dnia 8 września 2021 r.  złożyć wniosek wraz z dokumentacją potwierdzającą dochody członków rodziny za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku w siedzibie tut. Ośrodka.

Wnioski i dokumenty można dostarczyć osobiście lub poprzez pozostawienie ich w skrzynce podawczej znajdującej się przy wejściu do tut. Ośrodka – I piętro, bądź wysyłając za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub platformy e-puap (adres skrzynki ePUAP: /OPSSierakowice/SkrytkaESP).   

Pomoc będzie udzielana osobom spełniającym kryterium dochodowe w wysokości 792,00 zł netto na osobę w rodzinie po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego lub rozmowy telefonicznej z pracownikiem socjalnym.   

Jednocześnie mając na uwadze obecną sytuację epidemiologiczną w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców, w celu uzyskania szczegółowych informacji zachęcam do kontaktu telefonicznego: 58 681 93 92, 601 964 899 lub za pośrednictwem e-mail:  gops@gops.sierakowice.pl

Z poważaniem
Agnieszka Cichocka
z-ca kierownika 

17.06.2021 r.

OGŁOSZENIE 
o sprzedaży w trybie aukcji 
samochodu marki Renault Kangoo MR’03 E4

15.04.2021 r.

INFORMACJA

Zgodnie z zarządzeniem Kierownika z dnia 15 kwietnia 2021 r. podaje się do publicznej wiadomości, że dzień     12 maja 2021 r. (środa) ustalono dodatkowym dniem wolnym od pracy dla pracowników Działu Usług Opiekuńczych, zaś dla pozostałych pracowników zatrudnionych w ośrodku dzień ustalony indywidualnie z kierownikiem, w zamian za święto przypadające w dniu ustawowo wolnym od pracy tj. sobota 1 maja 2021 r. 

11.02.2021 r.

Ogłoszenie
Poszukujemy kandydata na opiekuna prawnego

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sierakowicach poszukuje kandydata  na opiekuna prawnego dla osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej.

Podstawa prawna:
Art. 3 pkt 5) lit. j) ustawy z dnia 17 maja 1990 roku o podziale zadań i kompetencji określonych w ustawach szczególnych pomiędzy organami gmin a organami administracji rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 1990 r. Nr 34, poz. 198 ze zm.), nakładają  na gminę, jako zadanie zlecone obowiązek wskazania kandydata na opiekuna prawnego. Obowiązek ten wynika z art. 149 § 3 i art. 162 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 roku, Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz. U.  z 2020 r. poz. 1359 ), zgodnie z którym,  w przypadku braku osób najbliższych, krewnych oraz innych osób, którym mogłaby być powierzona opieka nad osobą ubezwłasnowolnioną lub ubezwłasnowolnioną częściowo sąd opiekuńczy zwraca się o wskazanie osoby, której opieka mogłaby być powierzona, do właściwej jednostki organizacyjnej pomocy społecznej.

Do podstawowych zadań opiekuna prawnego należy:

 • reprezentowanie podopiecznego przed sądem, organami administracji publicznej oraz innymi instytucjami,
 • zarządzanie majątkiem podopiecznego,
 • sprawowanie opieki zgodnie z interesem podopiecznego i interesem społecznym,
 • sporządzanie sprawozdań do sądu z wykonanych działań w terminach określonych przez sąd.

Wymagania wobec kandydata:

 • posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
 • niepozbawiona praw publicznych
 • niepozbawiona władzy rodzicielskiej

Przydatne w sprawowaniu opieki prawnej są: komunikatywność, umiejętność załatwiania spraw w urzędach i placówkach służby zdrowia, samodzielność, zaangażowanie w realizację zadań, ogólna orientacja w problematyce niepełnosprawności i instytucjach wspierających osoby z niepełnosprawnościami.

 Za sprawowanie roli opiekuna na jego żądanie sąd może przyznać stosowne wynagrodzenie.

Osoby zainteresowane prosimy o składanie następujących dokumentów:

 1. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na pełnienie funkcji opiekuna prawnego.
 2. Oświadczenie o  niekaralności za przestępstwo  popełnione umyślnie.
 3. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw obywatelskich, niepozbawieniu władzy rodzicielskiej.
 4. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów kandydowania i rekrutacji.
 5. zgoda na przetwarzanie danych osobowych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane „rodo”) – dla potrzeb wskazania jako kandydata na opiekuna prawnego.

Osoby zainteresowane udziałem w rekrutacji prosimy  o składanie swojej aplikacji wraz z oświadczeniami w kopercie opatrzonej dopiskiem „Kandydat na opiekuna prawnego” osobiście do Ośrodka, pok. Nr 177 lub przesłać pocztą   na adres Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sierakowicach, 83-340 Sierakowice, ul. Lęborska 34 
Szczegółowych informacji na temat zadań opiekuna prawnego oraz procesu rekrutacji kandydatów udziela osobom zainteresowanym kierownik Ośrodka codziennie w godzinach 8.00 – 15.00 
Tel. do kontaktu: 58 681 92 44 lub 58 681 93 92

 

23.12.2020 r.

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2021
Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłosił nabór wniosków w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2021, który finansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla: 
– dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz 
– osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne.

Usługi asystenta w szczególności mogą polegać na pomocy asystenta w:
– wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne/ rozrywkowe/społeczne/sportowe),
– zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji,
– załatwianiu spraw urzędowych,
– nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami,
– korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy),
– wykonywaniu czynności dnia codziennego – w tym przez dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności – także w zaprowadzaniu i przyprowadzaniu ich do/z placówki oświatowej.
Limit godzin usług asystenta przypadających na 1 uczestnika programu wynosi nie więcej niż 60 godzin miesięcznie, a w przypadku dziecka niepełnosprawnego z ww. wskazaniami lub dorosłej osoby niepełnosprawnej w stopniu znacznym, których rodzice lub osoby spokrewnione pobierają świadczenie pielęgnacyjne (tj. zrezygnowali ze świadczenia pracy) wynosi nie więcej niż 30 godzin miesięcznie.

Uczestnik programu nie ponosi żadnej odpłatności.
Gmina Sierakowice zamierza ubiegać się o środki finansowe na realizację Programu.
Informacji o programie udziela Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sierakowicach, ul. Lęborska 34, tel. 58 681 93 92, tel. kom. 601 964 899, 601 964 806.
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej:
http://niepelnosprawni.gov.pl/a,1132,komunikat-o-ogloszeniu-programu-asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej-edycja-2021

23.12.2020 r.

Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021 
Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłosił nabór wniosków w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa – edycja 2021”, który finansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad: 
– dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, 
– osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi, 
poprzez możliwość udzielenia doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Program może być realizowany w trzech formach tj.: 
1)  świadczenia usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w: 

 1. miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej,
 2. ośrodku wsparcia,
 3. innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu, które otrzyma pozytywną opinię gminy/powiatu.

2) świadczenia usługi opieki wytchnieniowej, w ramach pobytu całodobowego w:

 1. ośrodku wsparcia,
 2. w ośrodku/placówce wpisanej do rejestru właściwego wojewody zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym,
 3. innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu, które otrzyma pozytywną opinię gminy/powiatu.

3) świadczenia usługi opieki wytchnieniowej poprzez zapewnienie członkom rodziny lub opiekunom sprawującym bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności/osobami z orzeczeniem równoważnym, możliwości skorzystania ze specjalistycznego poradnictwa (psychologicznego lub terapeutycznego) oraz wsparcia w zakresie nauki pielęgnacji/rehabilitacji/dietetyki.

Uczestnik programu nie ponosi żadnej odpłatności. 
Gmina Sierakowice zamierza ubiegać się o środki finansowe z przeznaczeniem na świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej. 
Informacji o programie udziela Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sierakowicach, ul. Lęborska 34, tel. 58 681 93 92, tel. kom. 601 964 899, 601 964 806. 
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej: 
http://niepelnosprawni.gov.pl/a,1134,komunikat-o-ogloszeniu-programu-opieka-wytchnieniowa-edycja-2021

07.12.2020 r.

AKCJA ŚWIĄTECZNA „PODZIEL SIĘ”

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sierakowicach zachęca mieszkańców gminy Sierakowice, do włączenia się w coroczną w Akcje Społeczną „PODZIEL SIĘ”. Jeśli chcesz pomóc osobom starszym, samotnym  i niepełnosprawnym, którzy znajdują się w trudnej sytuacji życiowej podziel się artykułami spożywczymi i słodyczami z potrzebującymi. W tym roku zapraszamy ludzi życzliwych, pragnących wesprzeć potrzebujących do siedziby ośrodka przy ulicy Lęborskiej 34 w Sierakowicach. W oznaczonym miejscu będzie można zostawić swój dar. 

Z wyrazami wdzięczności
za włączenie się w akcję pomocy
Kierownik GOPS
Ryszard Klajn

02.12.2020 r.

INFORMACJA

Zgodnie z zarządzeniem Kierownika z dnia 1 grudnia 2020 r. podaje się do publicznej wiadomości, że dzień 24 grudnia 2020 r. (czwartek) ustalono dodatkowym dniem wolnym od pracy w zamian za święto przypadające w dniu ustawowo wolnym od pracy tj. sobota 26 grudnia 2020 r. 

 

01.12.2020 r.

            Informacja
dotycząca realizacji wieloletniego rządowego programu
„Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 - 2023

            Zgodnie z wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu ” na lata 2019-2023, rodzice, których dzieci uczęszczają do przedszkola, oddziału przedszkolnego, punktu przedszkolnego, żłobka, szkoły podstawowej mogą skorzystać w okresie od stycznia 2021 r. do czerwca 2021 r. z pomocy w formie dożywiania dziecka (tj. zupa i/lub II danie).
W przypadku ubiegania się o ww. pomoc należy do dnia 17 grudnia 2020 r. złożyć wniosek wraz z dokumentacją potwierdzającą dochody członków rodziny za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku w siedzibie tut. Ośrodka.

W związku z występowaniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii i koniecznością podejmowania działań mających na celu przeciwdziałanie COVID-19, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wykonuje nadal większość zadań z ograniczeniem bezpośredniej obsługi klientów. Wnioski i dokumenty można dostarczyć poprzez pozostawienie ich w skrzynce podawczej znajdującej się przy wejściu do ośrodka – I piętro, bądź wysyłając za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub platformy e-puap (adres skrzynki ePUAP: /OPSSierakowice/SkrytkaESP).   

Pomoc będzie udzielana osobom spełniającym kryterium dochodowe w wysokości 792,00 zł netto na osobę w rodzinie po przeprowadzeniu rozmowy telefonicznej z pracownikiem socjalnym.  

Jednocześnie mając na uwadze obecną sytuację epidemiologiczną, w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców, w celu uzyskania szczegółowych informacji zachęcam do kontaktu telefonicznego: 58 681 93 92, 601 964 899 lub za pośrednictwem e-mail:  gops@gops.sierakowice.pl

Z poważaniem
Ryszard Klajn
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Sierakowicach

                                                                                         

13.11.2020 r.

Program „Wspieraj Seniora” w gminie Sierakowice

Realizatorem Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Wspieraj Seniora” na terenie gminy Sierakowice jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sierakowicach, ul. Lęborska 34, 83-340 Sierakowice, e-mail: gops@gops.sierakowice.pl, tel. 58 681 93 92, tel. kom. 601 964 899, 601 964 806.

Celem programu jest zapewnienie usługi wsparcia Seniorów w wieku 70 lat i więcej, którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu i nie są w stanie np. poprzez wsparcie rodziny zabezpieczyć sobie artykułów podstawowej potrzeby. Usługa wsparcia polega w szczególności na dostarczeniu zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej. Można również poprosić o pomoc np. w sprawach urzędowych – jeżeli ich zakres nie wymaga upoważnienia lub udostępniania danych wrażliwych. Koszty zakupów pokrywa Senior, natomiast pomoc w postaci usług, udzielana jest bezpłatnie.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach Program może dotyczyć również osób samotnych, niepełnosprawnych poniżej 70 roku życia. Szczególne sytuacje oznaczają brak możliwości zapewnienia niezbędnych potrzeb, wynikających ze stanu zdrowia oraz sytuacji rodzinnej i społecznej osoby. Ocena stanu sytuacji i udzielenia wsparcia osobie potrzebującej należy do decyzji ośrodka pomocy społecznej.

Z programu nie mogą korzystać osoby, które już otrzymują wsparcie w ramach usług opiekuńczych, czy specjalistycznych usług opiekuńczych.

W ramach Programu uruchomiona została ogólnopolska infolinia, Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów – 22 505 11 11, która działa od poniedziałku do niedzieli w godzinach 08:00-21:00.

W jaki sposób uzyskać wsparcie?

Krok 1. Osoba starsza w wieku 70 lat i więcej, która zdecyduje się pozostać w domu w związku z utrzymującym się stanem epidemii dzwoni na ogólnopolską infolinię uruchomioną w ramach programu Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów – 22 505 11 11.

Krok 2. Osoba przyjmująca zgłoszenie przekazuje prośbę o pomoc do ośrodka pomocy społecznej w danej gminie przez system Centralnej Aplikacji Statystycznej.

Krok 3. Pracownik ośrodka pomocy społecznej kontaktuje się telefonicznie z seniorem, podaje datę i godzinę zgłoszenia przez Seniora, weryfikuje zgłoszenie i ustala usługę wsparcia, która ma polegać w szczególności na dostarczeniu zakupów, zgodnie ze wskazanym zakresem, obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej. Następnie podaje dane osoby, która przyjdzie do Seniora w celu pomocy oraz datę.

Krok 4. Koszty zakupów pokrywa Senior
Senior przekazuje pieniądze przed dokonaniem zakupów. Zasady i sposób rozliczania ustala indywidualnie ośrodek pomocy społecznej, podczas pierwszego kontaktu.

Realizacja organizacji usługi przez GOPS w Sierakowicach odbywa się przez pięć dni w tygodniu, w godzinach pracy Ośrodka. Zgłoszenia, które wpływają  w weekendy przez system CAS rozpatrywane są od poniedziałku, a zgłoszenia po godzinach pracy GOPS realizowane są następnego dnia.

Mając na względzie powyższe apelujemy do Seniorów, aby zgłaszali się na ogólnopolską infolinię lub bezpośrednio do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sierakowicach tel. 58 681 93 92, tel. kom. 601 964 899, 601 964 806.

Jeżeli ktoś z państwa ma informacje o Seniorze, który takiego wsparcia by potrzebował, bardzo prosimy o informowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sierakowicach pod numerem telefonu tel. 58 681 93 92, tel. kom. 601 964 899, 601 964 806.

Program jest realizowany do 31 grudnia 2020 r.
 

Więcej informacji o programie na stronie internetowej Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów  https://wspierajseniora.pl/

 

13.11.2020 r.

APEL
DO SOŁTYSÓW I MIESZKAŃCÓW GMINY SIERAKOWICE

W związku z okresem zimowych chłodów zwracam się z prośbą do wszystkich sołtysów i mieszkańców gminy Sierakowice, aby podjęli współpracę z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Sierakowicach.

Okres zimowy ze względu na niskie temperatury jest okresem szczególnym, gdyż  stanowi zagrożenie dla zdrowia i życia osób bezdomnych, samotnych, starszych oraz niepełnosprawnych. Apelujemy do Państwa o przekazywanie nam informacji, które mogą przyczynić się do udzielenia szybkiej i niezbędnej pomocy osobom tego potrzebującym, aby uniknąć ludzkiej tragedii.

Wszelkie informacje można zgłaszać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sierakowicach przy ul. Lęborskiej 34 lub dzwonić pod numer telefonu 58 681-93-92. 

Ryszard Klajn
Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Sierakowicach

09.11.2020 r.

Plakat informujący o przypadającym w dniu 9 listopada Światowym Dniu Adopcji

9 listopada Światowy Dzień Adopcji

27.10.2020 r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sierakowicach poszukuje wolontariuszy do współpracy przy realizacji rządowego Programu „Wspieraj Seniora”.

Celem programu jest zapewnienie wsparcia (w szczególności robienie zakupów) osobom powyżej 70 roku życia, które w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu i nie są w stanie np. poprzez wsparcie rodziny zabezpieczyć sobie artykułów podstawowej potrzeby.

Osoby chętne do współpracy proszone są o zarejestrowanie swojej oferty w bazie wolontariuszy https://wspierajseniora.pl/Dla-wolontariusza/ . Po zarejestrowaniu prosimy oczekiwać na kontakt telefoniczny z GOPS.

Więcej informacji o programie: www.wspierajseniora.pl.

W GOPS w Sierakowicach informacji o programie udziela pani Agnieszka Cichocka,

tel. 58 684 60 31, e-mail agnieszkacichocka@gops.sierakowice.pl

 

 

4.09.2020 r.

Dyżury telefoniczne specjalistów dla mieszkańców gminy

Wszelkie zapytania dotyczące sytuacji kryzysowej:
Pani Anna Kuczkowska - od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 - 15.00  tel. 662 016 626

Pomoc psychologiczna:
Pani Aleksandra Hinca -  poniedziałek godz. 10.00 - 14.00;  czwartek godz. 13.00 - 19.00  tel. 507 752 485
Pani Anna Mucha - środa godz. 9.00 - 16.00;  piątek godz. 12.00 - 18.00  tel. 506 897 649

Doradztwo pedagogiczne:
Pani Danuta Morawska - poniedziałek 9.00 - 13.00  tel. 459 450 566
skype: danuta.morawska71
e-mail: danuska.morawska@wp.pl 

Poradnictwo rodzinne:
Pani Aleksandra Szczypior  - od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 14.00  tel. 503 697 434

 

 

26.08.2020 r.                                                                                   

            Informacja
dotycząca realizacji wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 - 2023

Zgodnie z wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu ” na lata 2019-2023, rodzice, których dzieci uczęszczają do przedszkola, oddziału przedszkolnego, punktu przedszkolnego, żłobka, szkoły podstawowej mogą skorzystać w okresie od września 2020 r. do grudnia 2020 r. z pomocy w formie dożywiania dziecka (tj. zupa i/lub II danie).

W przypadku ubiegania się o ww. pomoc należy złożyć wniosek wraz z dokumentacją potwierdzającą dochody członków rodziny za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku w siedzibie tut. Ośrodka.

W związku z występowaniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii i koniecznością podejmowania działań mających na celu przeciwdziałanie COVID-19, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wykonuje nadal większość zadań z ograniczeniem bezpośredniej obsługi klientów. Wnioski i dokumenty można dostarczyć poprzez pozostawienie ich w skrzynce podawczej znajdującej się przy wejściu do ośrodka – I piętro, bądź wysyłając za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub platformy e-puap (adres skrzynki ePUAP: /OPSSierakowice/SkrytkaESP).   

Pomoc będzie udzielana osobom spełniającym kryterium dochodowe w wysokości 792,00 zł netto na osobę w rodzinie po przeprowadzeniu rozmowy telefonicznej z pracownikiem socjalnym.  

Jednocześnie mając na uwadze obecną sytuację epidemiologiczną, w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców, w celu uzyskania szczegółowych informacji zachęcam do kontaktu telefonicznego: 58 681 93 92, 601 964 899 lub za pośrednictwem e-mail:  gops@gops.sierakowice.pl

 Z poważaniem
 Kierownik GOPS w Sierakowicach
 Ryszard Klajn

01.06.2020 r.

KOMUNIKAT

DOTYCZĄCY  FUNKCJONOWANIA

GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SIERAKOWICACH

 

W związku z występowaniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii i koniecznością podejmowania działań mających na celu przeciwdziałanie COVID-19, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sierakowicach wykonuje nadal większość zadań z ograniczeniem bezpośredniej obsługi  klientów.

1. W trosce o to aby załatwianie spraw odbywało się w sposób bezpieczny zarówno dla klientów jak i naszych pracowników,  proszę o ograniczenie wizyt w siedzibie GOPS w Sierakowicach do niezbędnego minimum. Wnioski i dokumenty  można  dostarczać poprzez pozostawienie ich w skrzynce podawczej znajdującej się przy wejściu do GOPS – I piętro, bądź wysyłając za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub platformy e-puap.

Adres skrzynki ePUAP: /OPSSierakowice/SkrytkaESP

2. Tylko w sprawach szczególnie uzasadnionych klienci (z wyjątkiem osób u których występują objawy gorączki, bólu gardła lub przeziębienia) przyjmowani są osobiście w siedzibie GOPS.

3.  Podczas wizyty w Ośrodku konieczne jest zachowanie niezbędnych środków bezpieczeństwa tj. zakładanie maseczki lub innego zabezpieczenia zakrywającego usta i nos,  używanie rękawiczek ochronnych lub dezynfekcja rąk oraz zachowanie bezpiecznej odległości od innej osoby.

4. Klienci zobowiązani są również do stosowania się do poleceń pracowników Ośrodka.

5. Pracownicy socjalni i specjaliści przestrzegając  wszystkich zalecanych  zasad bezpieczeństwa pracują w środowiskach tylko w niezbędnym zakresie.

Jednocześnie mając na uwadze obecną sytuację epidemiologiczną oraz w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców, w celu uzyskania informacji jak załatwić sprawę, zachęcam do kontaktu telefonicznego, tel.: 58 681 93 92, 58 681 92 44, 601 964 899 lub za pośrednictwem e-mail gops@gops.sierakowice.pl

Ryszard Klajn
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sierakowicach

 

27.05.2020 r.

logo Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym i Banku Żywności

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sierakowicach informuje, że planowana jest dystrybucja artykułów spożywczych w formie paczek żywnościowych w czerwcu 2020 r. dla beneficjentów zakwalifikowanych  do uczestnictwa w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, Podprogram 2019.

Wszystkie osoby posiadające skierowanie do otrzymania pomocy żywnościowej od pracowników socjalnych tut. ośrodka zostaną powiadomione telefonicznie lub osobiście o terminie i miejscu wydawania żywności.

 

 

07.05.2020 r.

logo Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym i Banku Żywności

INFORMACJA 

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sierakowicach informuje, że w ramach współpracy z Bankiem Żywności w Tczewie jest realizowany Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020.

Aktualizacja Wytycznych Instytucji Zarządzającej

 

03.04.2020 r.

KOMUNIKAT

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sierakowicach informuje, że w sprawach dotyczących procedury "Niebieskiej Karty" (przemoc w rodzinie) można uzyskać informacje od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 - 12.00   pod  nr  tel. 662 016 626  Osoba do kontaktu - członek Zespołu Interdyscyplinarnego Pani Anna Kuczkowska
(Poradnik - Osobisty Plan Awaryjny)

 

17.03.2020 r.

Uruchamiamy dyżury telefoniczne specjalistów dla mieszkańców gminy.

Wszelkie zapytania dotyczące sytuacji kryzysowej:
Pani Anna Kuczkowska - od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 - 15.00  tel. 662 016 626
Pomoc psychologiczna:
Pani Aleksandra Hinca -  poniedziałek godz. 10.00 - 14.00;  czwartek godz. 13.00 - 19.00  tel. 518 522 250
Pani Anna Mucha - środa godz. 9.00 - 16.00;  piątek godz. 12.00 - 18.00  tel. 506 897 649
Doradztwo pedagogiczne:
Pani Danuta Morawska - poniedziałek 9.00 - 13.00  skype: danuta.morawska71
e-mail: danuska.morawska@wp.pl 

 

 

12.03.2020 r.

INFORMACJA

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym i zarządzeniami związanymi z ograniczeniami rozprzestrzenianiu się koronawirusa, kierując się troską o dobro klientów, jak również pracowników
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sierakowicach
zwracamy się z prośbą o  
ograniczenie wizyt w GOPS do niezbędnego minimum.
W sprawach niecierpiących zwłoki prosimy  o kontaktowanie się   z pracownikiem socjalnym tel. pod numerem 58 681 93 92  
Wszelkie pytania można kierować również za pośrednictwem poczty elektronicznej: gops@gops.sierakowice.pl

 

12.03.2020 r.

INFORMACJA  DOTYCZĄCA
ZAGROŻENIA
   KORONAWIRUSEM

 

12.03.2020 r.

.

"Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2019-2020

Gmina Sierakowice informuje, że przystąpiła do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pn. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2019-2020 w całości finansowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.
Program adresowany jest do osób posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, które wymagają usług asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz w funkcjonowaniu w życiu społecznym.
Do zadań asystenta należeć będą m.in. pomoc w wyjściu, powrocie/dojazdach w wybranych przez uczestnika Programu miejsca (np. dom, praca, rehabilitacja, instytucje, placówki kulturalne i innych miejsc wskazanych przez uczestnika programu), a także pomoc w zakupach i w załatwieniu spraw urzędowych.
W czasie korzystania z usług asystenta nie mogą być świadczone usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r.  o pomocy społecznej (Dz. U z 2019 r. poz. 1507, z późn zm.).
Maksymalna liczba godzin usług asystent na jednego uczestnika Programu to 30 godzin miesięcznie.
Więcej informacji na stronie: https://www.gov.pl/web/rodzina/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-w-ramach-programu-asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej---edycja-2019-2020
Osoby zainteresowane usługą Asystenta prosimy o zgłaszanie się do Gminnego Ośrodek Pomocy Społecznej w Sierakowicach, ul. Lęborska 34, pok. 174, tel. 58 684 60 37.

 

06.03.2020 r.

logo Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym i Banku Żywności

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sierakowicach informuje, że planowana jest dystrybucja artykułów spożywczych w formie paczek żywnościowych w marcu 2020 r. dla beneficjentów zakwalifikowanych  do uczestnictwa w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, Podprogram 2019.

Wszystkie osoby posiadające skierowanie do otrzymania pomocy żywnościowej od pracowników socjalnych tut. ośrodka zostaną powiadomione telefonicznie lub osobiście o terminie i miejscu wydawania żywności.

 

07.02.2020 r.

Projekt socjalny
„BLIŻEJ SENIORA – spotkania dla seniorów”

W dniu 6 lutego 2020 r. o godzinie 14.00 w Sali Bieszczadna w Sierakowicach odbyło się uroczyste spotkanie dla seniorów  zwane „Dniem Seniora”. Na spotkanie zostali  zaproszeni seniorzy  w wieku powyżej 70 roku życia wraz z małżonkiem.  Na spotkanie przybyło ok. 300 osób.  Podczas spotkania o charakterze integracyjnym zapewniony został dla wszystkich uczestników gorący obiad oraz słodki poczęstunek z kawą. Seniorzy mieli okazje podziwiać występ artystyczny „Druga M. Show” w wykonaniu artysty z Warszawy. Ponadto mieli możliwość uczestniczenia w grach, zabawach i konkursach. Wszystkim uczestniczącym w imprezie życzenia złożył Wójt, a z pośród obecnych zostali wyłonieni najstarsi seniorzy i przekazano im kwiaty i upominki.  Następnie zaproszono wszystkich do zabawy tanecznej. 

Sala Bieszczadna - zaproszeni seniorzy

Sala Bieszczadna - zaproszeni seniorzy

Sala Bieszczadna - zabawa taneczna seniorów

 

14.01.2020 r.

logo Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym i Banku Żywności

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sierakowicach informuje, że planowana jest dystrybucja artykułów spożywczych w formie paczek żywnościowych w styczniu 2020 r. dla beneficjentów zakwalifikowanych  do uczestnictwa w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, Podprogram 2019.

Wszystkie osoby posiadające skierowanie do otrzymania pomocy żywnościowej od pracowników socjalnych tut. ośrodka zostaną powiadomione telefonicznie lub osobiście o terminie i miejscu wydawania żywności.

Ponadto GOPS informuje, że w dniu 16 stycznia 2020 r. o godz. 9.00 w Sierakowicach ul. Ks. Łosińskiego 1, odbędzie się szkolenie z zakresu zarządzania budżetem domowym w ramach działań towarzyszących realizowanych przez Bank Żywności. Zapraszamy wszystkie osoby objęte programem PO PŻ. Udział w kursie jest bezpłatny. Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sierakowicach przypomina o możliwości skorzystania z realizacji działań na rzecz włączenia społecznego dla wszystkich osób zakwalifikowanych do otrzymywania pomocy żywnościowej w ramach działań towarzyszących nie objętych dofinansowaniem z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020:
- realizujemy programy oraz zajęcia aktywizujące i inicjatywy na rzecz mieszkańców Gminy Sierakowice zmierzające do wyjścia z ubóstwa,
- organizujemy grupy wsparcia dla bezrobotnych, grupy osób współuzależnionych,
- zapewniamy wsparcie  pedagoga, specjalisty pracy z rodziną oraz specjalisty w zakresie pomocy ofiarom przemocy w rodzinie.

Telefon kontaktowy w sprawie uzgodnienia terminu wizyty: 058 684-60-45.
 Wszelkie aktualne informacje można uzyskać w tut. Ośrodku w godzinach przyjmowania interesantów przez pracowników socjalnych lub telefonicznie:  tel. 058 681-93-92 lub tel. 0 601-964-899.

  

09.01.2020 r.

logo Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym i Banku Żywności

 

POMOC ŻYWNOŚCIOWA

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sierakowicach informuje, że w ramach współpracy z Bankiem Żywności w Tczewie jest realizowany Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020. W ramach programu wydawana będzie żywność dla najuboższych mieszkańców gminy i prowadzone działania towarzyszące dla osób objętych tą formą pomocy m.in.: grupy wsparcia, program aktywizacyjny "BMW", wsparcie psychologa, pedagoga, specjalisty ds. rodziny.

 

09.01.2020 r.

.

„Opieka wytchnieniowa” w gminie Sierakowice

W 2019 r. Gmina Sierakowice realizowała Program Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pn. „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2019. Program skierowany był do dzieci i osób niepełnosprawnych, których członkowie rodzin lub opiekunowie wymagali wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu opieki oraz podniesienia swoich umiejętności i wiedzy w zakresie opieki nad tymi osobami.

Świadczenie usług opieki wytchnieniowej realizowane było w formie dziennego pobytu w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej. Usługami objęto 4 osoby niepełnosprawne w stopniu znacznym i na ich rzecz zrealizowano łącznie 720 godzin usług. Zarówno częstotliwość świadczenia usług, jak i ich zakres dostosowane były do rzeczywistych potrzeb osób niepełnosprawnych i ich rodzin. Na ten cel Gmina Sierakowice otrzymała dofinansowanie z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w łącznej wysokości 17 452,80 zł.

W związku z ogłoszeniem przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej planu wsparcia na 2020 r., w ramach którego przewidziana jest dalsza realizacja Programu, pn. „Opieka wytchnieniowa” zachęcamy, aby mieszkańcy gminy Sierakowice, zainteresowani tą formą wsparcia zgłaszali w terminie do dnia 24 stycznia 2020 r. taką potrzebę do pracowników socjalnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sierakowicach.

Zebrane informacje posłużą do ustalenia zapotrzebowania na tego typu usługę w roku 2020 i aplikowanie o środki finansowe na realizację Programu „Opieka wytchnieniowa”.

Szczegółowe informacje można uzyskać telefonicznie: tel. 58 684 60 39, oraz osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sierakowicach, ul. Lęborska 34, pok. 177 lub 185.

31.12.2019 r.

MIKOŁAJKI Z NASZEJ BAJKI

     W dniu 12 grudnia 2019 r. po raz kolejny grupa 50 dzieci uczestniczyła w zabawie mikołajkowej zorganizowanej przez pracowników socjalnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sierakowicach, w ramach projektu socjalnego „Mikołajki z Naszej Bajki” we współpracy z Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych w Sierakowicach. Zabawa odbyła się w sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych  w Sierakowicach. Dzieci  miały okazję spędzić miło popołudnie, które obfitowało w moc wrażeń. Na początku spotkania każde dziecko otrzymało czapkę mikołajową,  a w przerwie mogło skorzystać  z przygotowanego poczęstunku. Dzieci aktywnie spędziły czas biorąc udział w konkursach zręcznościowych,  zabawach taneczno - ruchowych oraz zabawach z pomocnikami św. Mikołaja: z elfami, reniferem, aniołem i Panią Mikołajową. Uczestnicy poprzez zabawę mieli możliwość rozwijać  umiejętności nawiązywania kontaktów interpersonalnych oraz utrwalić i pogłębić swoją wiedzę na temat obyczajów i tradycji bożonarodzeniowych. Było dużo śmiechu i mnóstwo pozytywnej energii. Największą atrakcją dla dzieci był Święty Mikołaj, który osobiście wręczał świąteczną paczkę, w której znajdowały się m.in. gry edukacyjne, zestawy kreatywne, zabawki oraz słodkości.

    Projekt został zrealizowany  przy wsparciu wolontariuszy działających przy ZSP w Sierakowicach oraz GOPS w Sierakowicach. Pracownicy socjalni Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sierakowicach dziękują wszystkim osobom zaangażowanym w zabawę mikołajkową, dzięki której dzieci mogły poczuć magię świąt.                                                                                      

                                                                                                       Zespół projektowy GOPS w Sierakowicach

Zabawa dzieci w kółku

Wspólne zdjęcie dzieci uczestniczących w zabawie

16.12.2019 r.

Uprzejmie informuję, że w dniu 24 grudnia 2019 roku w Wigilię

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

czynny będzie w godzinach od 7.30 do 12.00

 

Kierownik GOPS

Ryszard Klajn

 

02.12.2019 r.

        Informacja
dotycząca realizacji wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 - 2023

Zgodnie z wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu ” na lata 2019-2023 rodzice, których dzieci uczęszczają do przedszkola, oddziału przedszkolnego, punktu przedszkolnego, żłobka, szkoły podstawowej mogą skorzystać w okresie od stycznia 2020 r. do czerwca 2020 r. z pomocy w formie dożywiania dziecka (zupa i II danie).
W przypadku ubiegania się o ww. pomoc należy złożyć wniosek w tut. ośrodku do dnia 13 grudnia 2019 r. wraz z dokumentacją potwierdzającą dochody członków rodziny za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku. Pomoc będzie udzielana po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego osobom spełniającym kryterium dochodowe w wysokości 792,00 zł netto na osobę w rodzinie.
Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie tut. ośrodka.     

                                                                                            Z poważaniem
                                                                                                                                                                                                                                                  Ryszard Klajn 

Godziny przyjęć interesantów przez pracowników socjalnych w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ulicy Lęborskiej 34:
- poniedziałek, środa, czwartek, piątek od 7.30 do 10.00
- wtorek od 14.00 do 16.00 
                                                                                                    

21.11.2019 r.

APEL
DO SOŁTYSÓW I MIESZKAŃCÓW GMINY SIERAKOWICE

W związku z okresem zimowych chłodów zwracam się z prośbą do wszystkich sołtysów i mieszkańców gminy Sierakowice, aby podjęli współpracę z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Sierakowicach.Okres zimowy ze względu na niskie temperatury jest okresem szczególnym, gdyż  stanowi zagrożenie dla zdrowia i życia osób bezdomnych, samotnych, starszych oraz niepełnosprawnych. Apelujemy do Państwa o przekazywanie nam informacji, które mogą przyczynić  się do udzielenia szybkiej i niezbędnej pomocy osobom tego potrzebującym, aby uniknąć ludzkiej tragedii.

Wszelkie informacje można zgłaszać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sierakowicach przy ul. Lęborskiej 34 lub dzwonić pod numer telefonu 58 681-93-92.

Ryszard Klajn
Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Sierakowicach

 

 

04.09.2019 r.