Udzielanie informacji publicznej na wniosek

Udzielanie informacji publicznej na wniosek

Zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej, informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej udostępniana jest na wniosek zainteresowanego.


Udostępnienie informacji na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w tym terminie, GOPS  powiadamia wnioskodawcę o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

Informacja publiczna, która może być udostępniona niezwłocznie, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w sposób lub w formie określonej we wniosku, GOPS  powiadamia pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskazuje, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona niezwłocznie. W takim przypadku, jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanych w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji umarza się.

Odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania o udostępnienie informacji następują w drodze decyzji administracyjnej.

W przypadku, gdy wnioskodawca zwraca się z wnioskiem o udostępnienie informacji, które nie zostaną zakwalifikowane jako informacje publiczne, GOPS  powiadamia wnoszącego, iż jego wniosek nie znajduje podstaw w przepisach prawa. W tej sytuacji nie mają zastosowania przepisy o odmowie udostępnienia informacji publicznej, a więc nie stosuje się formy decyzji administracyjnej, a jedynie informuje się wnioskodawcę o niniejszym fakcie w zwykłej formie korespondencyjnej.

Wniosek, którym można się posiłkować o udostępnienie informacji publicznej, znajduje się w dole strony. Jednakże forma wniosku jest dowolna. Należy pamiętać również, iż celu uzyskania odpowiedzi na wniosek o dostęp do informacji publicznej nie są wymagane dane osobowe wnioskodawcy.
Konieczne natomiast są dane kontaktowe, np. adres e-mail, na który zostanie przesłana odpowiedź. Podane przez wnioskodawcę dane osobowe są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych wyłącznie w zakresie: zbierania, utrwalania i przechowywania.

 Dane osobowe wymagane są natomiast w przypadku kiedy organ wydaje decyzję administracyjną o odmowie udostępnienia informacji publicznej lub umorzeniu postępowania. Jeśli wnioskodawca na etapie złożenia wniosku nie poda danych osobowych, to w przypadku  konieczności wydania decyzji administracyjnej, będzie proszony o ich uzupełnienie.

Wnioski o udostępnienie informacji publicznej można składać:

  • bezpośrednio w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sierakowicach ul. Lęborska 34
  • za pomocą telefaksu ( fax 58 681-65-34 ) lub
  • poczty tradycyjnej,
  • poczty elektronicznej na adres gops@gops.sierakowice.pl

 

Koszty związane z udostępnieniem informacji publicznej na wniosek

Udostępnianie informacji publicznej jest co do zasady bezpłatne; nie można żądać od wnioskodawcy opłaty za jej udostępnienie (np. opłaty skarbowej). W trybie wnioskowym zdarzyć się jednak może, iż w wyniku udostępnienia informacji publicznej GOPS poniesie dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji publicznej w formę wskazaną we wniosku. Wówczas GOPS  może pobrać od wnioskodawcy opłatę odpowiadającą tym kosztom; będzie to zatem tylko zwrot kosztów jakie Ośrodek poniósł w związku z realizacją wniosku.

 O konieczności uiszczenia opłaty i o jej wysokości GOPS powiadomi wnioskodawcę w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku; od dnia otrzymania takiego powiadomienia, wnioskodawca ma 14 dni na uiszczenie opłaty, zmianę lub wycofanie wniosku. Jeżeli uiści on żądaną opłatę, informacja publiczna zostaje udostępniona; jeżeli zmieni wniosek – rozpatruje się go na nowo, a jeśli go wycofa – postępowanie o udostępnienie informacji publicznej traktuje się tak jakby nie zostało wszczęte. Jeżeli jednak wnioskodawca w żądanym terminie nie zachowa się w sposób wskazany powyżej, podmiot udostępnia informację publiczną i jednoczenie wysyła do wnioskodawcy postanowienie  o opłacie, które stanowić będzie ewentualny tytuł egzekucyjny.

Załącznik: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Grzenkowicz Ewa
(2014-04-22 12:23:34)
Ostatnio zmodyfikował:
Grzenkowicz Ewa
(2021-03-16 13:24:06)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki