Rejestry, ewidencje i archiwa

 

Rejestry, ewidencje i archiwa

Na podstawie art. 30 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1.  Ośrodek Pomocy Społecznej w Sierakowicach prowadzi rejestr czynności przetwarzania danych osobowych. Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze tj. Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sierakowicach (Lęborska 34, 83-340 Sierakowice). Dane osobowe są przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.

W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod@gops.sierakowice.pl

Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
- dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych,
- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Archiwizacja

Archiwizowanie danych osobowych w wersji papierowej odbywa się zgodnie z obowiązującą   w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sierakowicach instrukcją kancelaryjną oraz instrukcją w sprawie organizacji i zakresu działania składnicy akt, zasad i trybu postępowania z dokumentacją w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sierakowicach.
Archiwizacja danych osobowych tworzonych i przechowywanych w formie elektronicznej odbywa się zgodnie w wdrożoną zarządzeniem kierownika „Procedurą  archiwizacji danych osobowych przechowywanych w formie elektronicznej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sierakowicach” stanowiącą uzupełnienie Polityki Ochrony Danych.

 

 

 

 

 

Wytworzył:
Ewa Grzenkowicz
Udostępnił:
Grzenkowicz Ewa
(2007-04-16 14:37:18)
Ostatnio zmodyfikował:
Grzenkowicz Ewa
(2019-01-28 13:35:36)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki