Ustawy i rozporządzenia

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW
z dnia 14 lipca 2021 r.
w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
z dnia 23 marca 2018 r.

w sprawie domów pomocy społecznej

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
z dnia 8 kwietnia 2021 r.
w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

USTAWA
z dnia 14 czerwca 1960 r.

Kodeks postępowania administracyjnego

USTAWA
z dnia 24 kwietnia 2003 r.

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

USTAWA
z dnia 12 marca 2004 r. 
o
pomocy społecznej

USTAWA
z dnia 29 lipca 2005 r.

o przeciwdziałaniu przemocy domowej

USTAWA
z dnia 27 sierpnia 2004 r.

o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

USTAWA
z dnia 9 czerwca 2011 r.

o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

USTAWA
z dnia 13 czerwca 2003 r.
o zatrudnieniu socjalnym

 

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Grzenkowicz Ewa
(2005-03-15 15:15:20)
Ostatnio zmodyfikował:
Grzenkowicz Ewa
(2023-07-26 09:22:05)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki