Kontakty i współpraca

  Zasobami umożliwiającymi rozwiązywanie problemów społecznych mieszkańców gminy Sierakowice oraz zaspokajającymi ich potrzeby socjalne, oświatowe, zdrowotne, edukacyjne   i kulturalne , są instytucje obejmujące swym zasięgiem działania mieszkańców gminy Sierakowice z którymi Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej podejmuje współpracę.  Często podejmowane są wspólne działania w ramach stosownych umów  i porozumień oraz partnerskich projektów.

Wśród instytucji publicznych zaangażowanych w rozwiązywanie problemów społecznych i realizację usług   z obszaru polityki społecznej dla mieszkańców gminy Sierakowice na zasadzie współpracy z Ośrodkiem są:

 • Urząd Gminy Sierakowice  
 • Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sierakowicach,
 • Komisariat Policji w Sierakowicach,
 • Zespół  Interdyscyplinarny
 • Kaszubskie Centrum Medycznego w Sierakowicach
 • Placówki oświatowe  Gminy Sierakowice
 • Gminny Ośrodek Kultury w Sierakowicach
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kartuzach
 • Placówki opiekuńczo-wychowawcze powiatu kartuskiego
 • Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Kartuzach
 • Centrum Interwencji Kryzysowej w Kartuzach
 • Ośrodki Pomocy Społecznej działające na terenie powiatu kartuskiego
 • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczną w Kartuzach
 • Centrum Integracji Społecznej w Garczu i Ostrzycach
 • Środowiskowy Dom Samopomocy w Chmielnie
 • Warsztaty Terapii Zajęciowej w Chmielnie, Somoninie i Stężycy
 • Domy Pomocy Społecznej:  w Kobysewie, Stawiskach, Stegnie, Łosienicach, Lęborku, Stężycy
 • Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach
 • Sąd Rejonowy w Kartuzach,  III Wydział Rodzinny i Nieletnich
 • Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej przy Sądzie Rejonowym w Kartuzach

 

Wśród organizacji pozarządowych podejmujących działania mające na celu rozwiązywanie problemów społecznych  i zapewnienie  usług wynikających z potrzeb określonych grup mieszkańców gminy Sierakowice na zasadach współpracy z naszym Ośrodkiem są:

 •  Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Sopot Filia w Sierakowicach
 •  Fundacja Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Uśmiech Dziecka” prowadząca Ośrodek  Rewalidacyjno – Wychowawczy w Szklanej
 • Ochotnicze Straże Pożarne w gminie Sierakowice
 • Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Sołectwa Kamienica Królewska
 • Koła Gospodyń Wiejskich
 • Kaszubski Uniwersytet Ludowy (KUL) w Wieżycy.
 • Stowarzyszenie Abstynenckie Kaszuby w Kartuzach prowadzące Dom dla Bezdomnych mężczyzn w Bilowie oraz  Bezdomnych Kobiet i Kobiet z Dziećmi w Kartuzach
 • Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne z Gdyni prowadzące Schronisko dla osób bezdomnych w Wielu
 • Stowarzyszenie Pro Bono z siedzibą  w  Gdańsku prowadzące specjalistyczne schronisko dla osób bezdomnych w Baninie i w Kolbudach
 • Bank Żywności w Tczewie

Nieocenionym partnerem w działaniach na rzecz potrzebujących jest społeczność lokalna, parafie,   oraz przedsiębiorcy działający na terenie naszej gminy( sklepy spożywcze, firmy budowlane ).

Wytworzył:
Ewa Grzenkowicz
Udostępnił:
Grzenkowicz Ewa
(2007-04-12 08:44:41)
Ostatnio zmodyfikował:
Grzenkowicz Ewa
(2015-05-15 13:44:14)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki