Projekty socjalne, kampanie i akcje społeczne

PROJEKTY SOCJALNE, KAMPANIE I AKCJE SPOŁECZNE REALIZOWANE PRZEZ GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ SIERAKOWICACH

 

Zmiany dokonujące się w Polsce w ostatnich latach są szczególnie widoczne w obszarze społecznego i ekonomicznego funkcjonowania obywateli. Sierakowice, podobnie jak reszta kraju doświadcza problemów społecznych, ok.11% mieszkańców gminy pozostaje  w rodzinach które  stale lub okresowo korzystają  z różnego rodzaju form pomocy społecznej.

Trudności w społecznym funkcjonowaniu są szczególnie dotkliwe dla osób długotrwale i przewlekle chorych, niepełnosprawnych, ludzi starszych, rodzin wielodzietnych, opiekujących się osobą niepełnosprawną, czy dotkniętych problemem bezrobocia,  gdyż nie są one w stanie na równi z innymi bez odpowiedniej pomocy przystosować się do zachodzących zmian.

Najczęściej zauważalnymi zmianami i procesami w sferze społecznej są:

 wzrost populacji ludzi starszych  i dotkniętych problemami zdrowotnymi,

 kryzys rodziny (zjawiska patologiczne,  zaburzone relacje wewnątrz rodziny),

 niewydolność wychowawcza i ekonomiczna rodzin,

 niska mobilność zawodowa,

 konkurencja na rynku pracy (niskie wykształcenie, brak lub nieaktualne kwalifikacje zawodowe).
 

W obliczu narastania  różnych kwestii społecznych  oraz niezaspokojonych potrzeb społecznych związanych z w/w zmianami i ograniczonych możliwości ich zaspokojenia – praca socjalna jest podstawowym i najważniejszym instrumentem oddziaływania pracownika socjalnego na osobę i rodzinę znajdującą się w trudnej sytuacji, z którą nie potrafi sobie poradzić, a która stanowi podstawową  barierę  uniemożliwiającą  pełne,  aktywne  uczestnictwo  w  życiu  społecznym.

Podstawową regulacją prawną dla świadczenia pracy socjalnej i wykorzystywania właściwych tej działalności metod i technik  jest ustawa o pomocy społecznej z 12 marca 2004 roku.

Biorąc powyższe pod uwagę Gminny  Ośrodek  Pomocy Społecznej w Sierakowicach wykorzystuje narzędzia pozwalające na wykonywanie pracy socjalnej w profesjonalny sposób. Są to min.  kontrakty  i projekty socjalne, kampanie społeczne oraz inne  formy mobilizacji społeczności lokalnych  wokół organizacji różnorodnych  akcji społecznych lub  imprez ( np. Dnia Seniora),  które są ważne z punktu widzenia rozwiązywania problemów występujących na terenie naszej gminy. Wymienione wyżej narzędzia doskonale uzupełniają podstawowe metody  pracy socjalnej. 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sierakowicach corocznie  realizuje opracowane przez pracowników Ośrodka projekty i akcje społeczne zgodnie z zatwierdzonym przez kierownika planem.

 

Plan realizacji projektów na 2019 r.

Plan realizacji projektów na 2018 r.

Plan realizacji projektów na 2017 rok

Wytworzył:
Cecylia Tuźnik
(2017-03-03)
Udostępnił:
Grzenkowicz Ewa
(2017-03-03 14:01:50)
Ostatnio zmodyfikował:
Grzenkowicz Ewa
(2019-04-05 10:19:21)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki