Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sierakowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej BIP GOPS Sierakowice.

Data publikacji strony internetowej: 2005-03-07

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-10-31

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej: 

- dokumenty opublikowane przed dniem 23 września 2018 r.
- część plików nie jest dostępna cyfrowo, dotyczy to zwłaszcza materiałów otrzymanych od podmiotów zewnętrznych, skanów dokumentów nie wytworzonych w urzędzie.

    
Deklarację sporządzono dnia: 2020-08-28
Deklaracja została poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2023-03-07

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test-European Internet Inclusion Initiative (http://checkers.eiii.eu/), z którego wynika, ze strona BIP GOPS Sierakowice spełnia wymagania w 99,99%.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Ewa Grzenkowicz , adres poczty elektronicznej: gops@gops.sierakowice.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 58 681 93 92 . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także żądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zabierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Lęborska 34, 83-340 Sierakowice

Siedziba GOPS znajduje się w budynku Kaszubskiego Centrum Medycznego. Lokal Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej znajduje się na piętrze. Bezpośrednio przed budynkiem znajduje się parking, wyznaczone zostały miejsca dla osób niepełnosprawnych. Do budynku prowadzą 2 wejścia od ul. Lęborskiej. Do obu wejść, po prawej i lewej stronie budynku prowadzą schody i podjazdy dla wózków. Z lewej strony budynku znajduje się wejście, w którym na parterze znajduje się winda.

W pomieszczeniach zajmowanych przez ośrodek znajduje się toaleta z udogodnieniami dla osób na wózkach.

Do budynku i jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

 

Wytworzył:
Ewa Grzenkowicz
(2015-08-07)
Udostępnił:
Grzenkowicz Ewa
(2015-08-07 13:51:37)
Ostatnio zmodyfikował:
Grzenkowicz Ewa
(2023-03-07 12:46:11)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki