Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

16 czerwca 2016 r. weszła w życie ustawa z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego, która określa zasady i tryb udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystania. Podstawowym celem ustawy jest wprowadzenie do krajowego porządku prawnego trybu oraz zasad ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego, które zostały określone w pkt 5 preambuły dyrektywy 2003/98/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 listopada 2003 r.

Zgodnie z definicją Komisji Europejskiej, informację sektora publicznego stanowią wszelkiego rodzaju dane tworzone i gromadzone przez jednostki sektora publicznego (tj. np. dane prawne, meteorologiczne, finansowe, gospodarcze, statystyki, mapy cyfrowe) umożliwiające ich agregację i udostępnianie w postaci nowych produktów bądź usług (elektronicznych), a więc dających możliwość ponownego wykorzystania w usługach sektora prywatnego – bazy danych, systemy nawigacyjne, historyczne zestawienia statystyczne, prognozy, usługi finansowe, ubezpieczeniowe, zdrowotne, gospodarcze, prawne, itp. 

Warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznych

Podmiot ponownie wykorzystujący informację publiczną pochodzącą od Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sierakowicach jest zobowiązany w tym zakresie do:
1. poinformowania o źródle pozyskania informacji poprzez podanie pełnej nazwy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej;
2. podania daty pozyskania informacji;
3. poinformowania o przetworzeniu informacji, jeśli miało ono miejsce.

Informacja sektora publicznego udostępniana jest przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sierakowicach do ponownego wykorzystywania bez opłat.
 

Udostępnienie informacji sektora publicznego w celu ponownego ich wykorzystywania następuje na wniosek w przypadkach gdy;
1) informacja nie została udostępniona w BIP Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sierakowicach,
2) została udostępniona w inny sposób i nie zostały określone warunki ponownego wykorzystywania lub opłaty za ponowne wykorzystywanie albo nie poinformowano o braku takich warunków lub opłat,
3) wnioskodawca zamierza wykorzystywać informację na warunkach innych niż zostały dla tej informacji określone,
4) została udostępniona lub przekazana na podstawie innych ustaw określających zasady i tryb dostępu do informacji będących informacjami sektora publicznego.

Wniosek można złożyć w formie dokumentu papierowego bądź w formie dokumentu elektronicznego na adres:

Pocztą elektroniczną na adres: gops@gops.sierakowice.pl
Pocztą na adres:
Gminny  Ośrodek Pomocy Społecznej w Sierakowicach
ul. Lęborska 34;  83-340 Sierakowice

Wniosek winien spełniać warunki formalne wskazane w ustawie z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego.

W przypadku niespełnienia warunków formalnych wniosku, wzywa się wnioskodawcę do uzupełnienia braków, wraz z pouczeniem, że ich nieusunięcie w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

Wniosek rozpatruje się bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku. W sprawach szczególnie skomplikowanych możliwe jest przedłużenie załatwienia sprawy do 2 miesięcy, po zawiadomieniu wnioskodawcy o przyczynach opóźnienia w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku.

Na podstawie art. 25 ust. 1 powyższej ustawy  oraz art. 127 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, od decyzji o odmowie udostępnienia informacji sektora publicznego nie służy odwołanie, jednakże strona niezadowolona z decyzji może, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, zwrócić się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sierakowicach z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sierakowicach nie zawierał umów o udzielenie wyłącznego prawa do korzystania z informacji sektora publicznego.

 

Wytworzył:
Ewa Grzenkowicz
(2016-09-29)
Udostępnił:
Grzenkowicz Ewa
(2014-11-26 10:02:12)
Ostatnio zmodyfikował:
Grzenkowicz Ewa
(2021-06-01 14:23:26)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki