☰ Menu Prawe Menu ☰
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sierakowicach

Sobota 26.11.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

OGŁOSZENIE O AUKCJI

ZARZĄDZENIE NR 045/2021

WÓJTA GMINY SIERAKOWICE
z dnia 12 maja 2021 r.

w sprawie przeprowadzenia aukcji i powołania komisji aukcyjnej

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§1.

 1. Przeznacza się do zbycia w drodze aukcji następujący pojazd stanowiący własność Gminy Sierakowice: samochód ciężarowy do 3,5 t, marki Renault Kangoo MR’03 E4 1,8t, rok produkcji 2005, o numerze rejestracyjnym GKAHM99, ustalając cenę wywoławczą na kwotę 4.000,00 zł (słownie cztery tysiące złotych).
 2. Do przeprowadzenia aukcji powołuję się komisję aukcyjną w następującym składzie:

      Ryszard Klajn   -    Przewodniczący

      Małgorzata Bigus  -   Członek

      Teresa Formela   -    Członek

 1. Sposób przeprowadzenia aukcji określa Regulamin Aukcji stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
 2. Ogłoszenie o aukcji stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia i podlega podaniu do publicznej wiadomości w BIP oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Sierakowicach.  

§2.

Do zadań komisji aukcyjnej należy:

1. Przeprowadzenie aukcji.

2. Udzielanie wyjaśnień oferentom.

3. Sporządzeniu protokołu z przeprowadzonej aukcji zawierającego:

 1. oznaczenie miejsca i czasu aukcji;
 2. imiona i nazwiska osób prowadzących aukcję;
 3. wysokość ceny wywoławczej;
 4. najwyższą cenę zaoferowaną;
 5. imię, nazwisko i miejsce zamieszkania lub nazwę i siedzibę nabywcy;
 6. wysokość ceny nabycia i oznaczenie sumy, jaką nabywca uiścił na poczet ceny;
 7. wnioski i oświadczenia osób obecnych przy aukcji;
 8. wzmiankę o odczytaniu protokołu;
 9. podpisy osób prowadzących aukcję i nabywcy lub wzmiankę o przyczynie braku podpisu.

4. Podanie do publicznej wiadomości informacji o wynikach aukcji.

5. Przygotowanie dokumentacji niezbędnej do dokonania sprzedaży pojazdu.

§3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji.

§4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                                                          Wójt Gminy
                                                                                                      Tadeusz Kobiela


Regulamin Aukcji - załącznik nr 1   (18,9 KB)

Ogłoszenie o sprzedaży w trybie aukcji - załącznik nr 2   (22,1 KB)

Ponowne ogłoszenie o sprzedaży w trybie aukcji - załącznik nr 2  (20,0 KB)

 

 

Wytworzył:
Ryszard Klajn
(2021-05-12)
Udostępnił:
Grzenkowicz Ewa
(2021-05-12 14:46:11)
Ostatnio zmodyfikował:
Grzenkowicz Ewa
(2021-06-17 10:34:40)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 331490